1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Уважаеми бенефициенти, заинтересовани страни и участници в МИГ, уведомяваме ви, че на 29.12.2017г. УО на ОПРЧР одобри за отваряне на прием следните мерки:
1.Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на общините Лясковец и Стражица“.
2.Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”.
Предстои провеждането на 2 форума по мерките и тяхното публично обсъждане, след което МИГ ще обяви прием за финансиране на проекти.
111

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача