1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Комисии за оценка на проекти

Списък на недопуснати / отхърлени проектни предложения на етап ОАСД от КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.154 на Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. Документ!

Списък на недопуснати / отхърлени проектни предложения на етап ОАСД от КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.007 за Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” от Стратегия за ВОМР.

Списък!

Регистър на одобрени, отхвърлени, оттеглени и резервни  проектни предложения по Първи краен срок на Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-19.096.

Регистър одобрени!

Регистър оттеглени!

Регистър резервни!

Регистър отхвърлени!

Списък на недопуснати / отхърлени проектни предложения на етап ОАСД от КППП по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Процедура BG06RDNP001-19.096 . Документ!

Приключила оценка по Процедура №BG06RDNP001-19.095 за Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

1.Списък с одобрени проектни предложения-класиране, БФП, бенефициенти. Документ! 

2.Списък с отхвърлени проектни предложения.Документ! 

3.Списък с резервни проектни предложения. Документи!

4.Препис от Протокол на УС за утвърждаване на Оценителен доклад. Документ!

Списък на недопуснати / отхърлени проектни предложения на етап ОАСД от КППП по Мярка  МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства”,
Процедура BG06RDNP001-19.095. Документ! 
 

КППП № BG06RDNP001-19.037 -S1, Комисия за избор на проектни предложения по Процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  на МИГ „Лясковец-Стражица“

1.Списък на одобрени проектни предложения: Документ!

2.Списък на отхвърлени проектни предложения: Документ!

3.Списък на резервни проекти: Документ!

4.Препис от Протокол на УС за утвърждаване на Оценителен доклад. Документ!

 Процедура №BG06RDNP001-19.007 за Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” от Стратегия за ВОМР.

1.Списък на одобрени проектни предложения: Документ!

2.Списък на отхвърлени проектни предложения: Документ!

3.Списък на резервни проекти: Документ!

4.Препис от Протокол на УС за утвърждаване на Оценителен доклад. Документ!

Процедура за подбор на проекти №BG05M9OP001-2.014, Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”, финансирани от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ОС 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, от Стратегия за ВОМР на МИГ.

Списък на одобрени проектни предложения: Документ!

Списък на отхвърлени проектни предложения: Документ!

Списък на резервни проекти: Документ!

Процедура за подбор на проекти №BG05M9OP001-1.030 за Мярка МИГ03 "По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица" на МИГ „Лясковец-Стражица“

Списък на одобрени проектни предложения: Документ!

Списък на отхвърлени проектни предложения: Документ! 

Списък на резервни проекти: Документ! 

Списък на проекти, непреминаващи етап "ОАСД"  по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, Процедура №BG06RDNP001-19.007. Документ!

МИГ  е заявил, че  спазва минималните изисквания при реда за оценка на проектни предложения, утвърдени от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, публикувани на Единния информационен портал.www.eufunds.bg/images/ВОМР Документ! 

1.Списък с одобрени външни оценители на МИГ: Документ!

2.Списък с одобрени външни оценители по мерки: Документ!

3.Списък на външни оценители от централизиран конкурс: Документ! 

4.Актуализиран списък с оценители на МИГ: Документ!

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача