bg3

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Комисии за оценка на проекти

КППП № BG06RDNP001-19.037 -S1, Комисия за избор на проектни предложения по Процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  на МИГ „Лясковец-Стражица“

-Списък на одобрени проектни предложения: Документ!

-Списък на отхвърлени проектни предложения: Документ!

-Списък на резервни проекти: Документ!

 Процедура №BG06RDNP001-19.007 за Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” от Стратегия за ВОМР.

Списък на одобрени проектни предложения: Документ!

Списък на отхвърлени проектни предложения: Документ!

Списък на резервни проекти: Документ!

Процедура за подбор на проекти №BG05M9OP001-2.014, Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”, финансирани от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ОС 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, от Стратегия за ВОМР на МИГ.

Списък на одобрени проектни предложения: Документ!

Списък на отхвърлени проектни предложения: Документ!

Списък на резервни проекти: Документ!

Процедура за подбор на проекти №BG05M9OP001-1.030 за Мярка МИГ03 "По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица" на МИГ „Лясковец-Стражица“

Списък на одобрени проектни предложения: Документ!

Списък на отхвърлени проектни предложения: Документ! 

Списък на резервни проекти: Документ! 

Списък на проекти, непреминаващи етап "ОАСД"  по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, Процедура №BG06RDNP001-19.007. Документ!

МИГ  е заявил, че  спазва минималните изисквания при реда за оценка на проектни предложения, утвърдени от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, публикувани на Единния информационен портал.www.eufunds.bg/images/ВОМР Документ! 

1.Списък с одобрени външни оценители на МИГ: Документ!

2.Списък с одобрени външни оценители по мерки: Документ!

3.Списък на външни оценители от централизиран конкурс: Документ! 

4.Актуализиран списък с оценители на МИГ: Документ!

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача