1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР

Регистър на подадените проекти по приключила процедура за прием на проектни предложения за Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-1.068.

Документ!

Регистър на подадените проекти по приключила процедура за прием на проектни предложения № BG05M9OP001-2.053- Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“

Регистър!

Регистър на подадените проекти по приключила процедура за прием на проектни предложения №BG06RDNP001-19.095, СНЦ „МИГ –Лясковец-Стражица“, Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по приключил Втори прием.

Регистър

Регистър на подадените проекти по приключила процедура за прием № BG06RDNP001-19.154 на Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. Регистър!

Регистър на подадените проекти по приключила процедура за прием № BG06RDNP001-19.037-S1, Процедура: СНЦ „МИГ –Лясковец-Стражица“, Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Регистър!

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача