1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

На основание Заповед на Председателя на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица” с № 13-ВОМР/ 26.03.2018г. и във връзка с Решение №02/Протокол 06-ВОМР/ 26.03.2018г. от заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица”, Ви каним за участие в провеждането на Общо събрание на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица” както следва:

  • дата: 10 април 2018г., вторник
  • начален час: 16.00ч.
  • място: заседателна зала в Община Лясковец
  • Дневен ред - Документ! 

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача