bg3

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

На 21 юли 2018г. приключи срока за обкществено обсъждане/съгласуване с местната обност и заинтересованите страни на документите за прием за Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от СВОМР и Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от СВОМР. В посочения срок няма постъпили мнения, коментари и предложения. Приемът по двете мерки се очаква да стартира през м.август 2018г.

Съгласувателна таблица за мярка МИГ4.1.

Съгласувателна таблица за мярка МИГ4.2.

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача