1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

На основание Заповед на Председателя на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица” с № 13-ВОМР/ 14.03.2019г. и във връзка с Решение №03/Протокол 07-ВОМР/ 14.03.2019г. от заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица”,
Ви каним за участие в провеждането на Общо събрание на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица” както следва:
-дата: 01 април 2019г., понеделник
- начален час: 15.00ч.
-място: заседателна зала в Зала в бивш Младежки дом ( до офис на МИГ) 
-Дневен ред: Документ!

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача