1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

МИГ "Лясковец-Стражица"  ще вземе участие в Конференцията в панел "Иновации", като представи своите иновативни практики за работа с местната общност. През тази година България отбелязва 10-тата годишнина от прилагането на подхода „Лидер“ в страната. Подходът „Лидер“ е един от много важните инструменти на Европейския съюз за развитието на селските райони.

По повод честването на тази годишнина, Министерство на земеделието, храните и горите на Република България организира провеждането на Международна конференция „10 години Лидер в България”.

Събитието ще се проведе в хотел „Риу“ гр. Правец на 10, 11 и 12 октомври, като участие в него са заявили над 200 участници от над 20 държави от Европа /членове и не членове на ЕС/.

Презентации и лекции по темата за състоянието, развитието, перспективите и възможностите на подхода ще бъдат изнесени на 10 и 11 октомври от представители на Европейската комисия, Европейската селска мрежа, Европейската „Лидер“ мрежа, както и от представители на различните Местни инициативни групи, Управляващи органи и Разплащателни органи от другите държави.

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача