1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

В изпълнение на Решение на УС на МИГ №03/Протокол 17-ВОМР/ 25.10.2018г., взето на редовно проведено заседание на УС на МИГ на 25.10.2018г. в гр. Лясковец, и във връзка с изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“, както и в изпълнение на Заповед на Председателя на УС на МИГ № 34-ВОМР/ 24.08.2018г., МИГ „Лясковец-Стражица“,

УДЪЛЖАВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ:

- за заемане на следните вакантни длъжности в екипа на МИГ: експерт по прилагане на СВОМР на 0.5 работен ден и редовен трудов договор и технически сътрудник/асистент на 0.5 работен ден с трудов договор по заместване до завръщане на титуляра, с месторабота: гр. Лясковец, офис на МИГ.

Край: 30.11.2018г., 17.00ч.

Обява!

Заповед!

Документи!

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача