1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Приключили процедури

Процедура № BG06RDNP001-19.095, Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.
- Срок на приема : до 28.02.2019г., 17:00ч.

- Цел на процедурата:
Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” има за цел повишаване
конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ чрез:
1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните
производствени материални и/или нематериални активи;
3. опазване на компонентите на околната среда, вкл. подобряване на енергийната
ефективност в земеделските стопанства;
4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в
земеделските стопанства;
5. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на
земеделски продукти;
6. подобряване условията на труд, и/или подобряване на хигиенните, ветеринарните,
фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
7. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или подобряване
на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.
Мярката ще създаде условия за ефективно оползотворяване на съществуващия ресурсен потенциал за производство на качествени местни продукти, което ще спомогне за стабилизирането и развитието на модерно земеделие. Проектите по мярката ще оползотворяват добрата суровинна обезпеченост на територията на МИГ,което е предпоставка за постигане на жизнеспособни земеделски структури, включително и чрез въвеждане на иновации в селското стопанство.
Мярката ще подпомогне до 13 проекта, с основен принос за преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата, внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, опазване на компонентите на околната среда,
вкл. подобряване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства, насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, подобряване условията на труд, и/или подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство и подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или подобряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.
-Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 209 627, 24 лева

Процедура № BG06RDNP001-19.154, Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
 Срок на приема : 06.02.2019г., 17.00ч.

Процедура № BG06RDNP001-19.096, Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица"
- Срок на приема : 08.01.2019г., 17.00ч.

Процедура № BG06RDNP001-19.037, Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
Мярката е активна за Втори прием.
-Срок на приема : 30.01.2019г., 17.00ч.

Процедура №, BG06RDNP001-19.007, МИГ "Лясковец-Стражица", Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”.
Мярката е активна за Втори прием.
- Срок на приема : 30.01.2019г., 17.00ч.

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача