1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Фотогалерия

На 3 и 4 май 2018 година МИГ проведе информационни срещи със заинтересовани страни по процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.007 - Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” от Стратегията за ВОМР на МИГ . По искане на местните НПО срока за прием се удължава до 4 юни 2018г.

IMG 0594 IMG 0616 IMG 0619

IMG 0627 IMG 0636 IMG 0639

Екипът на МИГ проведе информационни събития във връзка с  обявени приеми  на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ за Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” и Мярка МИГ03 - "По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините  Лясковец и Стражица“.

IMG 20180228 094630 IMG 20180228 094731

IMG 20180314 104353 IMG 20180314 104353

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача