bg3

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Мерки за кандидатстване

1. Описание на целите и обхвата на мярката.
Мярката се финансира от Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” на ОПРЧР 2014 – 2020 г.

1. Описание на целите и обхвата на мярката.
Мярката се финансира от Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” на ОП РЧР 2014 – 2020 г.

М07 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20):
Мярка МИГ7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура 
1. Описание на целите и обхвата на мярката.
С нереализиран потенциал по отношение на туризма е съхранената и чиста околна среда, уникални природни дадености, исторически и културни ресурси, значимо биоразнообразие, наличието на уникална местна кухня с традиционни за региона рецепти, произведени изцяло от местни продукти. Многообразие от културно-исторически обекти, които са  фактор за развитие на туризъм.

М07 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20):
Мярка МИГ7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура .
1. Описание на целите и обхвата на мярката.
Мярката осигурява инвестиции в подобряване на публичната инфраструктура, която  е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

М06 Развитие на стопанства и предприятия (член 19):
Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
Съхранената природа и голямото разнообразие от природни забележителности, защитени местности, растителни и животински видове, гори и лесопаркове очертават наличието на съществен потенциал на територията на МИГ за развитие на различни видове туризъм – екотуризъм, фототуризъм, балнеотуризъм, ловен и риболовен туризъм, селски туризъм. С нереализиран потенциал по отношение на туризма е наличието на уникална местна кухня с традиционни за региона рецепти, произведени изцяло от местни продукти.
Разнообразието от елементи, съхраняващи културната идентичност на региона, чиято валоризация би осигурила тласък в развитието на културния туризъм, допринасяйки и за съживяване на местната икономика.

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача