bg3

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

М07 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20):
Мярка МИГ7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура 
1. Описание на целите и обхвата на мярката.
С нереализиран потенциал по отношение на туризма е съхранената и чиста околна среда, уникални природни дадености, исторически и културни ресурси, значимо биоразнообразие, наличието на уникална местна кухня с традиционни за региона рецепти, произведени изцяло от местни продукти. Многообразие от културно-исторически обекти, които са  фактор за развитие на туризъм.
Комплексът от природни забележителности, обекти и паметници на културно-историческото наследство, формира сериозен потенциал за развитие на туризма, нереализиран в достатъчна степен към момента. Съществуващите възможности са предимно в сферата на екологичния и селския туризъм, като в тази рамка е наличен ресурс за обогатяване и диверсифициране на предлагания туристически продукт. Подмярката ще подкрепя проекти за туристическа инфраструктура и отдих в района на МИГ. 
2. Допустими получатели.
Община Лясковец;
Община Стражица;
Юридически лица с нестопанска цел
 
3. Допустими дейности и разходи.
Допустими дейности:
Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
Изграждане на обществени зони за отдих;
Изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания до места, свързани с отдих и туризъм;
Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).
 
 Допустими разходи:
а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.
 
Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката.
Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката.
 
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:
до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;
разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.
Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.
 
4. Финансови параметри за проектите.
Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка е 150 000 лева
Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 10 000 лева 
 
5. Интензитет на подпомагане.
За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.
6. Размер на финансовата помощ.
Общ размер на финансовата помощ в Стратегията на МИГ е в размер на 400 000 лева
 
7. Критериите за оценка на проектите : 
Заявленията за подпомагане следва да са в съответствие с действащото българско законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона за устройство на територията. 
Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират по следните приоритетни критерии, подредени по тежест, като точния броят на точките за всеки приоритетен критерий ще бъде фиксиран в разработената от МИГ методика за оценка при изготвяне на документите за кандидатстване.
 

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача