bg3

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

1. Описание на целите и обхвата на мярката.
Мярката се финансира от Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” на ОП РЧР 2014 – 2020 г.
Мярката има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация. Безработицата за територията на общините Лясковец и Стражица остава сериозен проблем, с най-тежко изражение сред трайно безработните лица. Реинтегрирането на продължително безработните и неактивните лица от 30 до 54 г. вкл. в заетост остава предизвикателство за работодателите, като в същото време включването на този ресурс в местната икономика ще генерира висока добавена стойност. Значителна част от икономически неактивното население между 20 и 64-годишна възраст е с ниско образование, като мярката се фокусира върху една от най-уязвимите групи на пазара на труда, в това число с ниско образование и лица над 54 години. Мярката допринася за изпълнение на следните специфични цели на инвестиционния приоритет 1:
- СЦ 1: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г.;
- СЦ 2: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица с ниско образование на възраст между 30 и 54 г.;
- СЦ 3: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивните лица над 54 годишна възраст.
2. Целева група.
Допустимата целева група по настоящата мярка е безработни и неактивни лица, на възраст между 30 и 54 г., както и безработни или неактивните лица над 54 годишна възраст. 
С приоритет ще бъдат финансирани проекти, в които минимум 50 % от целевата група е съставена от поне една от следните специфични категории:
- Безработни лица с ниска степен на образование (под ISCED 313);
- Продължително безработни и неактивни лица;
- Безработни или неактивни лица с увреждания;
- Безработни лица на възраст над 54 г.;
Сериозен процент сред трайно безработните лица заемат такива с ниска степен на образование, както и лица над 54 години. Основна причина за високия процент безработица е несъответствието между качествените характеристики на работната сила и изискванията на пазара на труда. Преодоляването им е свързано с приложението на превантивни и активни мерки, осигуряващи подобряване на квалификацията, знанията и уменията на безработни и заети и повишаващи като цяло потенциала на трудовите ресурси. Натрупването на ценен професионален опит и възможностите за продължителна заетост на всички обхванати безработни, ще помогнат за по-успешната им реализация на пазара на труда в дългосрочен план.
3. Допустими типове бенефициенти.
- Работодатели – микро, малки и средни предприятия; 
- Общини – общините Лясковец и Стражица.
- Общински предприятия;
 
4. Допустими дейности.
- Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
- Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;
- Психологическо подпомагане и предоставяне на мотивационно обучение;
- Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
- Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
- Наемане на безработни и неактивни лица и осигуряване на заетост за период от 12 месеца след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;
- Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда;
- Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда;
- Осигуряване на обзавеждане, оборудване, ДНА и стопански инвентар свързани с новите работни места и местни инициативи за заетост;
 
5. Допустими разходи: Предвидените разходи са в съответствие с разпоредбите на Регламент 1303/2013 г, Регламент 1304/2013 г, Регламент 966/2012 г. ЗУСЕСИФ, както и приложимата национална уредба.
 
6. Финансови параметри за проектите.
Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 150 000 лева
Минимумът на общите допустими разходи е 50 000 лева.  
 
7. Интензитет на подпомагане.
Финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
8. Размер на финансовата помощ.
Общ размер на финансовата помощ в Стратегията на МИГ по тази мярка е 400 000 лева.
 
9. Критериите за оценка на проектите и тяхната тежест.
 9.1. Оперативен капацитет 15 т.
a. Опит на кандидата в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение. Макс.10 т.
Кандидата е изпълнявал проект финансиран от ЕС – 10 т.
b. Опит на ръководителя на проекта/ключовите експерти в организация, управление/ изпълнение на проекти и/или сходен тип дейности – 5 т.
Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в организация и/или управление/изпълнение на дейности, като тези, включени в проектното предложение и/или проекти, последните 3 години – 5 т.
 
9.2. Съответствие 20 т.
 2.1 Описание и обосновка на целите на проекта - 11 т.
Формулирани са конкретни цели – 5 т.
Целите са насочени към решаване проблемите на целевите групи – 3 т.
Връзката между целите и предвидените резултати е аргументирана – 3 т.
  2.2 Описание на целевите групи по проекта и техните нужди – 9 т.
Целевите групи са конкретизирани – посочени са специфични характеристики - 3 т.
Целевите групи са количествено определени – 3 т.
Нуждите на целевите групи са идентифицирани – 3 т.
 9.3. Методика и организация – 24 т.
 3.1 Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати – 15 т.
Дейностите са насочени към постигане на целите и са в съответствие с ръководните принципи (ако е приложимо) – 5 т.
Очакваните резултати от изпълнение на дейностите ще допринесат за постигане на заложените в проекта индикатори – 5 т.
Описани са детайлно дейностите, начините и етапите за изпълнението им и в случай на приложимост е обоснована нуждата от закупуване на оборудване - 5 т.
3.2 Яснота на изпълнение на дейностите – 9 т.
В описанието на дейностите са посочени начало и продължителност за изпълнение на всяка дейност – 3 т.
Времевият обхват на всяка дейност е реалистичен – 3 т.
Има логическа последователност в изпълнението на дейностите – 3 т.
 
9.4. Бюджет и ефективност на разходите 30 
4.1 Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите 15 т.
Налице е съответствие и логическа връзка между дейности и разходи, и предвидените разходи съответстват на поставените цели и очакваните резултати по проекта – 5 т.
Предвидените разходи, са оптимални за своевременно, количествено и качествено осъществяване на планираните дейности и постигане на очакваните резултати по проекта – 5 т.
Количествата, заложени в дейностите водят до извода, че разходите са планирани при най-добра цена – 5 т.
4.2 Структурираност на бюджета 15 т. 
Заложените стойности са правилно планирани в съответствие с предвидените дейности- 5 т.
Заложените ограничения на разходите по схемата са спазени при формиране на бюджета – 5 т.
Бюджетът е ясен, детайлен и не съдържа грешки – 5 т.
 
9.5. Специфични критерии.
- Създадени зелени работни места (работни места, които допринасят за опазване и възстановяване на околната среда, също така в сферата на екологията, рециклирането и благоустройството) – 6 т.
- Свързаност/синергия на проекта с друг проект от Стратегията или проекта решава проблем идентифициран като такъв при анализите на територията – 5 т.
 
10. Държавни помощи.
По настоящата мярка ще се прилагат правилата за минимални помощи (правило de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС)№1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членовете 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в официалния вестник на ЕС L352 от 24.12.2013 г.
 

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача