bg3

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

1. Описание на целите и обхвата на мярката.
Мярката се финансира от Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” на ОПРЧР 2014 – 2020 г.

Цел на мярката: осигуряване на безопасни условия на труд и подобряване на работната среда в преработвателните предприятия на територията на общините Лясковец и Стражица, подобрен здравен статус и въведени нови системи, практики и инструменти за подобряване на организацията и условията на труд, което от своя страна ще подобри качеството на работните места и ще рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.
Осигуряването на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот, а така също и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните хора. Мярката също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.
Мярката допринася за изпълнение на специфична цел 1 „Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд” на инвестиционния приоритет 7.

2. Целева група.
Допустимата целева група по настоящата мярка е заети лица, в това число наети и самостоятелно заети лица.

3. Допустими типове бенефициенти.
Микро, малки и средни предприятия в качеството им на работодатели.

4. Допустими дейности.
*1. Дейности за организация и управление на проекта.
*2. Дейности по информиране и публичност.
3. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.
4. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.
5. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите:
• Осигуряване на колективни предпазни средства, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
• Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
• Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд;
• Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с конкретното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;
6. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.
*Забележка: Дейност 1 и Дейност 2 са задължителни

5. Допустими разходи: Предвидените разходи са в съответствие с разпоредбите на Регламент 1303/2013 г, Регламент 1304/2013 г, Регламент 966/2012 г. ЗУСЕСИФ, както и приложимата национална уредба.
По мярката са допустими разходи по правилата на ЕФРР, съгласно разпоредбите на ПМС 119/20.05.2014 г. – до 20% от общите допустими разходи.
6. Финансови параметри за проектите.
Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 100 000 лева
Минимумът на общите допустими разходи е 40 000 лева.
7. Интензитет на подпомагане.
Финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
8. Размер на финансовата помощ.
Общ размер на финансовата помощ в Стратегията на МИГ по тази мярка е 186 000 лева.

9. Критериите за оценка на проектите и тяхната тежест.

9.1. Специфични критерии за техническа оценка:
1.„Включени лица на възраст над 54 години и/или хора с увреждания” – 0 – 5 т.;
2. Предвидени мерки за насърчаване развитието в областта на политиката по околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсна ефективност, вкл. прилагане на изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство в тези област – 0 – 5 т.;
Общ, максимален брой точки – 10 т.

0 т. – няма информация или представената информация няма отношение към съответния критерий, 1 т. – много слабо, 2 т. – слабо, 3 т. – задоволително, 4 т. – добре, 5 т. – много добре.

9.2. Критерии за оценка на качеството:
1. Оперативен капацитет - 15 т.
1.1. Опит на кандидата в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение - 10 т.;
1.2. Опит на ръководителя на проекта/ключовите експерти в организация и управление/изпълнение на проекти и/или сходен тип дейности - 5 т.
2. Съответствие – 20 т.
2.1 Описание и обосновка на целите на проекта - 10т.;
2.2 Описание на целевите групи по проекта и техните нужди – 10т.;
3. Методика и организация - 35т.
3.1. Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати – 15т.;
3.2. Яснота на изпълнение на дейностите - 20 т.;
4. Бюджет и ефективност на разходите – 20 т.;
4.1. Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите и структурираност на бюджета – 20 т.;
Общ, максимален брой точки – 90 т.

10. Държавни помощи.
По настоящата мярка ще се прилагат правилата за минимални помощи (правило de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС)№1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членовете 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в официалния вестник на ЕС L352 от 24.12.2013 г.

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача