1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

 1. Описание на целите и обхвата на мярката
  Мярката се финансира по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост ”.

Липсата на заетост е една от основните причини за бедност и социално изключване. Целта на този инвестиционен приоритет е да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Социални предприятия се тези, за които социалните цели или обществения интерес е причина за стопанската им дейност и чиито печалби основно се реинвестират за осъществяването на тези социални цели. В селските райони и малки населени места социалните предприятия изпълняват обществена функция да запълнят нуждата от местни услуги, които не се предлагат от други доставчици порази липса на пазарен стимул.

Основна цел на мярката е да се създадат предпоставки и възможности за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия на хората с увреждания и други представители на рискови групи, като важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално изключване. В същото време социалните предприятия ще бъдат обвързани в мрежа за предлагане на местни услуги и продукти, под обща за територията марка, като едновременно с това се осигури подкрепена заетост на уязвими социални групи, изключени от трудовия пазар.

Мярката допринася за изпълнение на специфична цел: „Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия след получена подкрепа” на инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост”.

 1. Целеви групи.

- Хора с увреждания;

- Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица;

- Лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

 1. Допустими типове бенефициенти.

- Неправителствени организации;

- Доставчици на социални услуги;

- Местни власти.

Партньори: образователни и обучителни организации; общини; доставчици на социални услуги, неправителствени организации.

 1. Допустими дейности
 • Подкрепа за дейността на социални предприятия във връзка с осигуряване на подкрепена заетост;
 • Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика;

Подкрепа за подобрвяване на материална база на социалните предприятия;

 • Оборудване и адаптиране на работни места;
 • Заетост за уязвими лица в социалната икономика, вкл. „подкрепена” заетост за хората с увреждания - подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца;
 • Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;
 • Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните предприятия;
 • Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
 • Подкрепа за междуобщинско сътрудничество и разпространение на добри практики;
 • Обучения на ЧР за ефективно управление на социалните предприятия.

 

 1. Допустими разходи: Предвидените разходи са в съответствие с разпоредбите на Регламент 1303/2013 г, Регламент 1304/2013 г, Регламент 966/2012 г. ЗУСЕСИФ, както и приложимата национална уредба

По мярката са допустими разходи за по правилата на ЕФРР, съгласно разпоредбите на ПМС 119/20.05.2014 г. – до 10% от общите допустими разходи.

 

6.Финансови параметри за проектите.

Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 200 000 лева
Минимумът на общите допустими разходи е 100 000 лева. 

 1. Интензитет на подпомагане.

Финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 1. Размер на финансовата помощ .

Общ размер на финансовата помощ в Стратегията на МИГ по тази мярка е 400 000 лева.

 

 1. Критериите за оценка на проектите и тяхната тежест.
 2. Оперативен капацитет 20 т.
  1. Опит на кандидата и партньора/партньорите в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение. Макс. 15 т.
 • Ø Кандидата е изпълнявал проект финансиран от ЕС – 10 т.
 • Ø Партньора е изпълнявал проект финансиран от ЕС – 5 т.
  1. Опит на ръководителя на проекта/ключовите експерти в организация, управление/ изпълнение на проекти и/или сходен тип дейности – 5 т.
 • Ø Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в организация и/или управление/изпълнение на дейности, като тези, включени в проектното предложение и/или проекти, последните 3 години – 5 т.
 1. Съответствие 18 т.

2.1. Описание и обосновка на целите на проекта 9 т.

 • Ø Формулирани са конкретни цели – 3 т.;
 • Ø Целите са насочени към решаване проблемите на целевите групи – 3 т.;
 • Ø Връзката между целите и предвидените резултати е аргументирана – 3 т.

 2.2 Описание на целевите групи по проекта и техните нужди – 9 т.

 • Ø Целевите групи са конкретизирани – посочени са специфични характеристики, съгласно Насоките за кандидатстване (ако е приложимо) - 3 т.;
 • Ø Целевите групи са количествено определени – 3 т.;
 • Ø Нуждите на целевите групи са идентифицирани – 3 т.
 1. Методика и организация – 24 т.

 3.1. Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати 15 т.

 • Ø Дейностите са насочени към постигане на целите и са в съответствие с ръководните принципи (ако е приложимо) – 5 т.;
 • Ø Очакваните резултати от изпълнение на дейностите ще допринесат за постигане на заложените в проекта индикатори – 5 т.;
 • Ø Описани са детайлно дейностите, начините и етапите за изпълнението им и в случай на приложимост е обоснована нуждата от закупуване на оборудване/ремонтни дейности - 5 т.

3.2 Яснота на изпълнение на дейностите – 9 т.

 • Ø В описанието на дейностите са посочени начало и продължителност за изпълнение на всяка дейност – 3 т.;
 • Ø Времевият обхват на всяка дейност е реалистичен – 3 т.;
 • Ø Има логическа последователност в изпълнението на дейностите – 3 т.

 

 1. Бюджет и ефективност на разходите 30 т.

4.1 Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите 15

 • Ø Налице е съответствие и логическа връзка между дейности и разходи, и предвидените разходи съответстват на поставените цели и очакваните резултати по проекта – 5 т.;
 • Ø Предвидените разходи, са оптимални за своевременно, количествено и качествено осъществяване на планираните дейности и постигане на очакваните резултати по проекта – 5 т.;
 • Ø Количествата, заложени в дейностите водят до извода, че разходите са планирани при най-добра цена – 5 т.

4.2 Структурираност на бюджета 15 т.

 • Ø Заложените стойности са правилно планирани в съответствие с предвидените дейности - 5 т.;
 • Ø Заложените ограничения на разходите по схемата са спазени при формиране на бюджета – 5 т.;
 • Ø Бюджетът е ясен, детайлен и не съдържа грешки – 5 т.

 

5.Специфични критертии: Свързаност на проекта с друг проект от Стратегията или проекта решава проблем идентифициран като такъв при анализите на територията – 8 т.

Общ, максимален брой точки – 100 т.

 

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача