1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Новини

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по МИГ05 “Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.053. Краен срок:17.30ч. на 30 април 2019 година. 🍀🍀 Документи по процедурата са налични в секция "Мерки за кандидатстване".

КППП стартира работа по оценка на проектни предложения по Първи краен срок на Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-19.096. Очаква се до 18.02.2019г. оценката на проектни предложения да приключи.

Уважаеми бенефициенти и заинтересовани страни, МИГ ви уведомява отворен Втори прием на проектни предложения по Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура №BG06RDNP001-19.095 с начален срок 24.01.2019г. и краен срок 28.02.2019г. Документите за кандидатстване са публикувани  в раздел "Мерки за кандидатстване" на сайта на МИГ и в ИСУН.

МИГ „Лясковец - Стражица“ уведомява всички потенциални кандидати и заинтересовани страни, че на основание   Решение №02/Протокол 21-ВОМР/ 25.11.2018г. на Управителния съвет на МИГ и във връзка с Чл. 46а., §(6), т.3. от Наредба № 22 ОТ 14 декември 2015 г. удължава срока за прием на проектни предложения по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.096. Нов краен срок:17.00ч. на 8 януари 2019 година. 🍀🍀 Документи по процедурата са налични в секция "Мерки за кандидатстване"на сайта на МИГ!

Обява!

🍀🍀МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Процедура№ BG06RDNP001-19.154 за Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Краен срок: 17.00ч. на 6 януари 2019 година. 🍀🍀 Документи по процедурата са налични в секция "Мерки за кандидатстване".

-Обява!

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача