1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Новини

Комисията за оценка на проектни предложеня по Процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  на МИГ „Лясковец-Стражица“ приключи своята работа с одобрението на 5 на брой проекти на публични бенефициенти с обща стойност в размер на 679 737 лева. 

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание на  МИГ “Лясковец-Стражица“, имаме удоволствието да ви поканим за участие в провеждането на  ОБЩО СЪБРАНИЕ на МИГ както следва:
-дата: 20 ноември  2018г., вторник
-начален час: 17.00ч.
-място: заседателна зала в Община Лясковец 
Дневен ред!

На вниманието на заинтересованите страни: в раздел "Профил на купувача" в настоящия сайт са публикувани Протоколи с резултатите от работата на Комисии за разглеждане на оферти и класиране на участниците във възлагане чрез събиране на оферти с обява. 

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка   МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № №BG06RDNP001-19.037   - Мярка   МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Краен срок: 17.00ч. на 15 септември 2018 година. 🍀🍀 Документи по процедурата са налични в секция "Мерки за кандидатстване".  Обява!

Уважаеми партньори, участници и заинтересовани страни в МИГ, съобщаваме ви, че от 18.04.2018г. до 18.07.2018г. офиса на МИГ ВРЕМЕННО  се премести на следния адрес: Сграда на Читалище „Напредък-1870”, гр. Лясковец 5140, обл.Велико Търново, пл. „Възраждане” №6, етаж 2.
Екипът на МИГ ви очаква на новия адрес.

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача