1
2
3
3 1
4
5
6

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Покани

Уважаеми местни лидери и заинтересовани страни от територията на МИГ, имаме удовоствието да ви поканим в организираните от МИГ обучения през месец декември 2018г. Очакваме ви! Моля, запознайте се с местата и датите за провеждане на обучения. При необходимост от транспорт, може да се свържете с екипа на МИГ.

Уважаеми дами и господа-членове на Общото събрание, УС и КС на МИГ, имаме удовоствието да ви поканим за участие в организирано от МИГ обучение със следните параметри: Дата: 30.11-01.12.2018 г. в град Лясковец, конферентна зала на ТК"Лесопарка". Тема: “Актуална нормативна база за прилагане на СВОМР - преглед, разяснения и казуси, свързани с прилагането на СВОМР. Тълкувания. Проблеми и предизвикателства“. Начален час: 10.00ч.  Очакваме ви!

МИГ уведомява заинтересовани страни и бенефициенти, че могат да участват в Мобилни кампании за микропредприятия и земеделски производители
(„МИГ открива работно място“) на следните дати:

-Дата: 13 ноември 2018г. от 10.00ч. в залата на ОбА-Община Лясковец, град Лясковец, за заинтересовани по мерки 4.1 и 4.2;

-Дата: 14 ноември 2018г. от 10.00ч. в залата на ОбА-Община Стражица, град Стражица, за заинтересовани по мерки 4.1 и 4.2;

-Дата: 22 ноември 2018г., зала на Читалището в село Козаревец, за заинтересовани по мярка 6.4.1;

-Дата: 23 ноември 2018г-, зала на Читалището в село Сушица, за заинтересовани по мярка6.4.1

МИГ уведомява заинтересовани страни и бенефициенти, че могат да участват в информационни събития на МИГ във връзка с приеми по мерките от ОПРЧР в СВОМР както следва:

-Дата: 16 ноември 2018г. от 10.00ч. в залата на ОбА-Община Стражица, град Стражица, за заинтересовани страни по публичните мерки от ОПРЧР;

-Дата: 19 ноември 2018г. от 10.00ч. в залата на ОбА-Община Лясковец, град Лясковец, за заинтересовани страни по публичните мерки от ОПРЧР;

-Дата: 26 ноември 2018г., залата на ОбА-Община Лясковец, град Лясковец, за заинтересовани страни по частните мерки от ОПРЧР;

-Дата: 27 ноември 2018г-, залата на ОбА-Община стражица, град Стражицза заинтересовани страни по частните мерки от ОПРЧР

Уважаеми дами и господа представтели на заинтересованите страни от територията на МИГ"Лясковец-Стражица", обявяваме следните дати за участие в  Провеждане на отворени форуми преди отваряне на прием.  Тема: „Приеми на МИГ“.

Покана и график! 

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача