1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Тема: „Социалните иновации като шанс за мултиплициране на ефекти в местното развитие и мотивиране на общността“.

2017г.

 

Дата

Място

Час

Участници

1 декември

петък

Гр.Лясковец, зала на ОбА

09.00ч.

НПО и читалища,  бизнес, местна власт, социални и др. институции и организации, партньори, граждани, заинтересовани страни, уязвими групи

С.Козаревец, Читалище

12.00ч.

С.Джулюница, Читалище

15.00ч.

6 декември

сряда

Гр.Стражица, зала на ОбА

09.00ч.

НПО и читалища,  бизнес, местна власт, социални и др. институции и организации, партньори, граждани, заинтересовани страни, уязвими групи

С.Сушица, Читалище

12.00ч.

С.Камен, Читалище

15.00ч.

Местна инициативна група е включила в своята СВОМР мерки от ОПРЧР и акцент върху социалните иновации. За да бъдат стимулирани такива иновации, МИГ следва да разпространи идеята и да се срещне/популяризира сред потенциалните заинтересовани страни какви социални иновации се търсят, кой ще ги разработи и реализира като проекти и пр. В рамките на няколко дни МИГ ще пътува до няколко населени места за срещи с потенциалните заинтересовани страни.

 

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача