1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Тема: „Интерактивен форум за стимулиране на социалните иновации“.

 

2017г.

 

Дата

Място

Час

Участници

 

11 декември

понеделник

Гр.Лясковец, зала на ОбА

 

10.00

НПО и читалища,  бизнес, местна власт, социални и др. институции и организации, партньори, граждани, заинтересовани страни, уязвими групи

 

12 декември

вторник

Гр.Стражица, зала на ОбА

 

10.00

НПО и читалища,  бизнес, местна власт, социални и др. институции и организации, партньори, граждани, заинтересовани страни, уязвими групи

По време на тези събития ще бъдат представени възможностите за социални иновации по мерките от ОПРЧР и като цяло, тъй като в новия програмен период МИГ ще дава приоритет на проекти с включени иновативни характеристики. В работилниците МИГ ще провежда интерактивни разговори и дейности с които да провокира и стимулира потенциалните бенефициенти и заинтересовани страни да включат в своите бъдещи проекти елементи на социална иновация. Както и ще се ориентира доколко са готови бъдещите кандидати да правят иновации чрез проектите си.

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача