1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Прессъобщения

МИГ стартира 2020г. с първи подписан Договор по Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“. Бенефициент по проекта е фирма "Стигни 1" ООД, град Лясковец.

БФП е предоставена за :

МИГ стартира 2020г. с първ подписан Договор по Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” с бенефициент "Клас-96"ООД. Земеделският производител ще модернизира своята дейност чрез закупуването на техника за обработка на окопни култури.

В началото на 2020г., Община Стражица подписа първи договор по Мярка МИГ7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от ПРСР 2014-2020г. Със средствата ще бъде изградено футбулно игрище. Предстои изпълнеинето на проекта да стартира.

3 1Уважаеми дами и господа-представители на местната общност и заинтересованите страни от населените места на територията на МИГ“Лясковец-Стражица“. Информираме ви относно възможността за участие в следните информационни събития: Мобилни кампании за микропредприятия и земеделски производители.  Тема: „Споделете успех, вижте добра практика“ (Кампания) Дати: 4, 5, 6 и 7 ноември 2019г. Покана и график по населени места!

Програма:

-30 мин. - Представяне на проектите на местния бизнес, финансирани от МИГ със средства от ПРСР;
-30 мин. - Представяне на проектите на местния бизнес, финансирани от МИГ със средства от ОПРЧР;
-30 мин.- Ползи от подпомагането на местния бизнес и селско стопанство за територията на МИГ;
-15 мин. - Дискусия и споделяне на добра практика (бенефициенти и участници)

Уважаеми дами и господа, бенефициенти към МИГ, представители на местната общност, заинтересовани страни, членове на МИГ и приятели!

МИГ "Лясковец-Стражица" ви уведомява относно възможността да вземете участие в следните фокус-групи по темите на проучванията:

1.Анализ/изследване с две подтеми:

- Анализ/изследване за резултатите от прилагане на мерките в СВОМР в частния сектор и сектора на селското стопанство. Мнения, резултати, заключения, препоръки.
- Анализ/изследване за резултатите от прилагане на мерките в СВОМР в публичния / НПО сектор . Мнения, резултати, заключения, препоръки.

-Фокус-група в град Лясковец на 28.10.2019г.: Покана може да намерите в раздел "Анкети на МИГ.

-Фокус-група в град Стражица на 29.10.2019г.:Покана може да намерите в раздел "Анкети на МИГ.

2. Анализ/изследване за формите и методите за обществено включване на местна общност, местни лидери и заинтересовани страни в прилагане на подхода ВОМР на територията на МИГ.

-Фокус-група в град Лясковец на 30.10.2019г.: Покана може да намерите в раздел "Анкети на МИГ".

-Фокус-група в град Стражица на 31.10.2019г.:Покана може да намерите в раздел "Анкети на МИГ".

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача