1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Прессъобщения

Приключи работата на оценителите и дейността на КППП по Втори прием на Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура № BG06RDNP001-19.095. Списъци с одобрени, отхвърлени, неодобрени на етап ОАСД и резервни проектни предложения по Втори краен срок може да намерите в раздел "КППП" на сайта. Одобрени са 2 нови проектни предложения по мярката

Уважаеми представители на заинтересованите страни и местната общност на територията на МИГ, уведомяваме ви, че от днес МИГ обявява публично обсъждане на документите за прием по Процедура за Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“.

В срок от 18 април 2019г. до 17.00 ч. на 26 април 2019 г. можете да изпращате писмени коментари и предложения по проекта на документация на и-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес: гр. Лясковец, п.к.5140, ул."Бузлуджа" №1, офис на МИГ. С документите можете да се запознаете в раздел "Документи за съласуване с местната общност" в сайта на МИГ.

До всички заинтересовани страни на територията на общините Лясковец и Стражица:

МИГ провежда информационни събития във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ за Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“, Процедура №BG05M9OP001-2.053. от ОПРЧР:

Приключи  оценката по Процедура №BG06RDNP001-19.095 за Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”. Одобрени са 9 на брой проектни предложения за инвестиции в земеделските стопанства на територията на МИГ. Подробна информация може да намепите в Раздел "Комисии за оценка на проектни предложения" на сайта! 

1.Уважаеми кандидати и потенциални бенефициенти на територията на МИГ, съобщаваме ви, че съгласно Заповед № 56-ВОМР/ 17.12.2018г. на Председателя на УС на МИГ и в изпълнение на Решение №03/Протокол 23-ВОМР/ 14.12.2018г. от проведено Заседание на Управителния съвет на МИГ се удължава срока за прием по Процедура №BG06RDNP001-19.037 за Процедура №BG06RDNP001-19.154 за Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегия за ВОМР на МИГ до 17.00ч. на 06.02.2019г.

2.Уважаеми кандидати и потенциални бенефициенти на територията на МИГ, съобщаваме ви, че съгласно Заповед № 55-ВОМР/ 17.12.2018г. на Председателя на УС на МИГ и в изпълнение на Решение №02/Протокол 23-ВОМР/ 14.12.2018г. от проведено Заседание на Управителния съвет на МИГ се удължава срока за прием по Процедура №BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ до 17.00ч. на 30.01.2019г.

3.Уважаеми кандидати и потенциални бенефициенти на територията на МИГ, съобщаваме ви, че съгласно Заповед № 54-ВОМР/ 17.12.2018г. на Председателя на УС на МИГ и в изпълнение на Решение №01/Протокол 23-ВОМР/ 14.12.2018г. от проведено Заседание на Управителния съвет на МИГ се удължава срока за прием по Процедура №BG06RDNP001-19.007 за Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” от Стратегия за ВОМР на МИГ до 17.00ч. на 30.01.2019г.

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача