1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Прессъобщения

До всички заинтересовани страни на територията на общините Лясковец и Стражица:

МИГ провежда информационни събития във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ за Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“, Процедура №BG05M9OP001-2.053. от ОПРЧР:

Приключи  оценката по Процедура №BG06RDNP001-19.095 за Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”. Одобрени са 9 на брой проектни предложения за инвестиции в земеделските стопанства на територията на МИГ. Подробна информация може да намепите в Раздел "Комисии за оценка на проектни предложения" на сайта! 

1.Уважаеми кандидати и потенциални бенефициенти на територията на МИГ, съобщаваме ви, че съгласно Заповед № 56-ВОМР/ 17.12.2018г. на Председателя на УС на МИГ и в изпълнение на Решение №03/Протокол 23-ВОМР/ 14.12.2018г. от проведено Заседание на Управителния съвет на МИГ се удължава срока за прием по Процедура №BG06RDNP001-19.037 за Процедура №BG06RDNP001-19.154 за Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегия за ВОМР на МИГ до 17.00ч. на 06.02.2019г.

2.Уважаеми кандидати и потенциални бенефициенти на територията на МИГ, съобщаваме ви, че съгласно Заповед № 55-ВОМР/ 17.12.2018г. на Председателя на УС на МИГ и в изпълнение на Решение №02/Протокол 23-ВОМР/ 14.12.2018г. от проведено Заседание на Управителния съвет на МИГ се удължава срока за прием по Процедура №BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ до 17.00ч. на 30.01.2019г.

3.Уважаеми кандидати и потенциални бенефициенти на територията на МИГ, съобщаваме ви, че съгласно Заповед № 54-ВОМР/ 17.12.2018г. на Председателя на УС на МИГ и в изпълнение на Решение №01/Протокол 23-ВОМР/ 14.12.2018г. от проведено Заседание на Управителния съвет на МИГ се удължава срока за прием по Процедура №BG06RDNP001-19.007 за Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” от Стратегия за ВОМР на МИГ до 17.00ч. на 30.01.2019г.

На 28.11.2018г. приключи приемът на проектни предложения по  Процедура №BG06RDNP001-19.095, СНЦ „МИГ –Лясковец-Стражица“, Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”. Получени са 10 на брой проекта на земеделски стопани от територията на МИГ. Оценката се очаква да приключи в рамките на 30 работни дни.

Уважаеми местни лидери и заинтересовани страни от територията на МИГ, имаме удовоствието да ви поканим в организираните от МИГ обучения през месец декември 2018г. Очакваме ви! Моля, запознайте се с местата и датите за провеждане на обучения. При необходимост от транспорт, може да се свържете с екипа на МИГ.

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача