1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Прессъобщения

СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" съобщава, че в раздел "Профил на купувача" в настоящия сайт публикува 2 броя обяви. СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица", на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в качеството си на възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП във вр. § 2, т. 43 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, открива възлагане по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки „чрез събиране на оферти с обява” на обществени поръчки за услуги. Срокът за получаване на офертите е до 17.00 часа на 24.07.2018 г. в офиса на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” или по пощенски път на адрес: гр. Лясковец 5140, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. „Възраждане” № 6. За подробна информация, посетете "Профил на купувача". На сайта на АОП обявите са с №9078424  и № 9078422.

МИГ"Лясковец-Стражица" информира местната общност, че на основание чл. 47, ал. 5, във връзка с ал. 1 и ал. 4 от ПМС 161/04.07.2016 г. и глава 17 „Водено от общностите местно развитие“ от Наръчника на УО за работа по ОП РЧР, на 06.07.2018г. е издадено решение на Ръководителя на УО на ОП РЧР за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.030 „МИГ Лясковец – Стражица Мярка МИГ03 "По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица“.

МИГ уведомява заинтересованите лица, че на 15 май 2018 година приключи Процедурата по обществено съгласуване на документите за прием по Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Няма постъпил коментари, мнения и препоръки. Заинтересованите лица могат да очакват отваряне на прием в средата на м. юни 2018г.

Удължен е срока за прием по процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.007 - Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”. Краен срок: 17.00ч. на 4 юни 2018 година.

Уважаеми дами и господа, заинтересовани страни и бенефициенти на МИГ, уведомяваме ви, че планираният прием по мерки Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” и Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на  селскостопански продукти” се отлага за м. май 2018 година. Причините са обективни и свързани с необходимост от промяна в Стратегия за ВОМР на МИГ за цитираните мерки.  Промените са във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители и отпадането на правно основание за издаване на Наредбите по Чл.9а от ЗПЗП за прилагане на мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020г. Очаквайте текуща информаци на наши сайт и в офиса на МИГ.

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача