1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" съобщава, че в раздел "Профил на купувача" в настоящия сайт публикува 2 броя обяви. СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица", на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в качеството си на възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП във вр. § 2, т. 43 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, открива възлагане по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки „чрез събиране на оферти с обява” на обществени поръчки за услуги. Срокът за получаване на офертите е до 17.00 часа на 24.07.2018 г. в офиса на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” или по пощенски път на адрес: гр. Лясковец 5140, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. „Възраждане” № 6. За подробна информация, посетете "Профил на купувача". На сайта на АОП обявите са с №9078424  и № 9078422.

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача