1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Общо събрание на МИГ

На основание Заповед на Председателя на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица” с № 13-ВОМР/ 14.03.2019г. и във връзка с Решение №03/Протокол 07-ВОМР/ 14.03.2019г. от заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица”,

Ви каним за участие в провеждането на Общо събрание на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица” както следва:

-дата: 01 април 2019г., понеделник
- начален час: 15.00ч.
-място: заседателна зала в Зала в бивш Младежки дом ( до офис на МИГ)
-Дневен ред: Документ!

 

Регистър с взети Решения от Общото събрание на МИГ за 2018 година. Документ!

Протокол на Общо събрание №1. Документ!

Протокол на Общо събрание №2. Документ!

Протокол на Общо събрание №3. Документ!

На основание Решение №4/Протокол 01-ВОМР/ 08.01.2019г. от проведено заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица” , и на основание Чл. 34. (1)., във връзка с Чл. 35. (1).от Устава на МИГ се свиква редовно Годишно събрание на Сдружение "МИГ-Лясковец-Стражица" при следните параметри:

-дата: 30 януари 2019г., сряда
-начален час: 15.00ч.
- място: заседателна зала в Зала в бивш Младежки дом ( до офис на МИГ)

Дневен Ред: Документ! 

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание на МИГ “Лясковец-Стражица“, имаме удоволствието да ви поканим за участие в провеждането на ОБЩО СЪБРАНИЕ на МИГ както следва:
-дата: 28 ноември 2018г., сряда
-начален час: 17.00ч.
-място: заседателна зала в Община Лясковец

Дневен ред!

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача