1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Уважаеми бенефициенти и заинтересовани страни на територията на МИГ, уведомяваме ви, че на 26.11.2018г. ще бъде отворен прием по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” , Процедура №BG06RDNP001-19.154. МИГ препоръчва на потенциалните кандидати да вземат активно участие в настоящите информационни събития, свързани с отварянето на приеми по мерките от СВОМР съгласно подробния График, оповестен на тази страница. 

Уважаеми представители на местната общност и заинтересованите страни на територията на МИГ, уведомяваме ви, че приключи  процедурата  по Обществено обсъждане на Условия за кандидатстване по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от СВОМР. Процедурата по предварително обсъждане Насоки за кандидастване е на основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-196/ 29.11.2016 г.
В срока на публично обсъждане до 17.00ч. на 24 октомври 2018г.  няма  получени предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията.
 

Уважаеми заинтересовани страни, в Сектор "Документи за съгласуване с местната общност" на сайта са публикувани Условия за кандидатстване по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”.  Срок: 24 октомври 2018г., 17.00ч.

Уважаеми дами и господа представтели на заинтересованите страни от територията на МИГ"Лясковец-Стражица", обявяваме следните дати за участие в Пътуващи лагери за социални иновации в населените места на територията на „МИГ Лясковец – Стражица“. Тема: „Социалните иновации като шанс за мултиплициране на ефекти в местното развитие и мотивиране на общността“.

Документ!

Уважаеми бенефициенти и заинтересовани страни, МИГ ви уведомява за планиран прием на проектни предложения по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Процедура №BG06RDNP001-19.096 с начален срок 27.10.2018г. и краен срок 28.11.2018г. Очаквайте публикуване на документите за кандидатстване в раздел "Мерки за кандидатстване" на сайта на МИГ и в ИСУН.

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача