1
2
3
3 1
4
5
6

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

Информация относно забавяне на приемите на проекти

Информираме заинтересованите кандидати по мерките от Стратегията, че забавянето на приема на проекти по мерките от ПРСР 2014 – 2020, спрямо публикувания Индикативен график, е поради независещи от Сдружението обстоятелства. 

МИГ"Лясковец-Стражица" публикува Проект на процедури за прием на проекти за мерки от ПРСР. Процедурите са изпратени за съгласуване.Процедура!

 

УС на МИГ"Лясковец-Стражица" свиква Общо събрание на 5 юни 2017г. Като част от Дневния ред е предвидено обсъждане и приемане на промени в КС на сдружението, промени в Процедури за приеми и Графици за приеми и др.Покана!

МИГ"Лясковец-Стражица" публикува Проект на процедури за прием на проекти за мерки от ОПРЧР. Процедурите са изпратени за съгласуване. Процедури! 

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача