Сдружение "МИГ Лясковец-Стражица" търси експерт по прилагане на СМР

Сдружението удължава срока за кандидатстване за потенциално работно място в МИГ "Експерт по прилагане на СМР".

Срок за подаване на документи: до 10 юли 2010г.

Експерт по прилагането на Стратегия за местно развитие,  Код по НКПД 2471 – 6056 и  2419.

            Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование  с образователно – квалификационна степен „ бакалавър” или „ магистър”.;
 • Общ професионален стаж: най-малко  3 години;
 • Опит в разработването на проекти.
 • Опит в реализиране на проекти.
 • Да имат силна мотивация за успешно прилагане на  Стратегията за местно развитие.

 

         Специфични  изисквания за заемане на длъжността:

 • Добра компютърна грамотност: Windows 2000/XP, Microsoft  Office 2007-Vista , Access, EXCEL, Power Point), и умения за работа с Интернет;
 • Добри умения за работа с информация и поток от информация.
 • Познаване  на  общинските планове за развитие на  територия Лясковец-Стражица и взаимовръзките между тях и местната Стратегия за развитие.
 • Да има опит в мобилизирането на местна общност, секторното планиране и прилагането на интегрирани дейности/проекти в малките населени места.
 • Да работи добре в  екип и да владее отлично екипното взаимодействие.
 • Да има отлични комуникативни  умения.
 • Да познава добре Програма за развитие на селските райони и нормативната база, свързана с  Ос 4 и прилагането на  подхода Лидер

 

Препоръчителни изисквания за заемане на обявените длъжности: 

 • Възможности  на кандидата  да работи на гъвкаво работно време.
 • Да работи добре в  екип и да владее отлично екипното взаимодействие.
 • Да има възможност да участва в обучения и работни срещи в рамките на ненормирано работно време на територията и извън нея;
 • Кандидатът да има възможност да пътува често в рамките на територията
 • Владеене на чужд език, за предпочитане-английски.

 

 3.Необходими документи за всички позиции.

 • Мотивационно писмо в свободен текст.
 • Копие от диплома за завършено образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации;
 • Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит (ако е приложимо);
 • Автобиография – европейски формат (CV );

4.Начин за подаване на документите:

Всеки кандидат е длъжен да представи всички свои документи в срок до 17:00 часа на 10 юли 2010 г. и приложенията към тях в запечатан плик с надпис: Конкурс за екип на Местна инициативна група Лясковец - Стражица , който да представи в Информационен център на Община Лясковец, гр.Лясковец  5140 , пл. „Възраждане” №1.

Забележка: С одобрения кандидат ще бъде сключено писмено споразумение за участие в екипа, с което МИГ “Лясковец-Стражица” ще кандидатства за финансиране на Стратегия за местно развитие пред Министерство на земеделието и храните. При одобряване на проекта и финансиране на Стратегията ще бъдат сключени трудови договори с избраните кандидати.

За допълнителна информация: www.mig-zaedno.euwww.lyaskovets.net ,  www.strazhitsa.e-gov.bg e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.