На свое заседание, УС на МИГ избра екип

На 21 юни 2010г. УС на сдружение"МИГ Лясковец-Стражица" проведе заседание за избор на екип по прилагане на Стратегия за местно развитие. За участие в интервю бяха допуснати 8 кандидати, отговарящи на критериите в публикуваната обява.

В провеждането на интервютата с допуснати кандидати, участие взеха всички  9 члена на Управителния съвет на МИГ.

С обсъждане на постъпилите кандидатури, преглед на предимствата на всеки от кандидатите и при съобразяване с изискванията за всяка от обявените позиции в  МИГ съгласно Наредба 23/18.12.2010г. на МЗХ, до момента е сформиран следния екип по прилагане на Стратегията за местно развитие, утвърден със Заповед №6/22.06.2010г. на Председателя на УС на МИГ и в съответстиве с Протокол №6/21.06.2010г. на УС на МИГ:

1.Изпълнителен директор: Мария Маринова, отговаряща на изискванията за позицията и Наредба 23/18.12.2010г. за тази длъжност, приложила общо 27 документа за наличие на компетенции, опит и управленски ресурс; досегашен координатор на МИГ Лясковец-Стражица по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Лясковец и Стражица”  по Програма за развитие на селските райони за периода  2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони.

2.Счетоводител: Анелия Иванова, отговаряща на изискванията за позицията, притежаваща опит в работата с  проектен бюджет, осчетоводяване и администриране на финансови операции с парични средства по проект; добра мотивация и познания в областта на ПРСР, Лидер и СМР.

3.Технически асистент за офис на МИГ-гр.Лясковец: инж.Любомир Колев, отговарящ на изискванията за позицията, притежаващ опит и добри умения за работа с информация и поток от информация и добри организационни умения; добра мотивация и познания в областта на ПРСР, Лидер и СМР.

4.Технически асистент за офис на МИГ-гр.Стражица:Еленка Димитрова, отговаряща на изискванията за позицията, притежаваща опит и добри умения за работа с информация и поток от информация и добри организационни умения; добра мотивация и познания в областта на ПРСР, Лидер и СМР.

С одобрените кандидати предстои да бъде сключено споразумение за последващо наемане на трудов договор при одобряване на Стратегията за местно развитие, с която Сдружението кандидаства пред МЗХ.