Одобрен проект на МИГ

Logo-America-for-Bulgaria

"Панаир на добрите идеи" е първи успешен проект на  МИГ, за който вече е подписан договор за финансиране.

Проектът ще даде възможност да продължи активната работа в местния офис на МИГ до финансиране на СМР.

Проектът предвижда активна работа с местната общност на територията на МИГ,идентифицирането, разработването, финансирането и реализирането на 10-12 добри идеи, внесени о тактивни участници в МИГ Ллсковец-Стражица.

Проектът е съфинансиран от Общините Лясковец и Стражица.

Проектът ще стартира още този месец, като на 3 май е предвидено официално откриване.

Основни дейности, които ще се реализират в рамките на 10 месеца са:

-провеждане на 15 срещи с представители на работни групи, заинтересовани страни и участници в МИГ.

-обучение за разработване и реализиране на добри идеи в общините Лясковец и Стражица.

-провеждане на конкурс за мото, лого и концепция на събитието.

-популяризиране на проекта.

-конкурс и финансиране на 10-12 малки проекта, внесени от активни участници.

Фондация „Америка за България” е създадена и действа в България от 2008г., като наследява успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден от правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за българия” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България. Заделен е ресурс от около 400 милиона долара, които да бъдат насочени към все още считаните за приоритетни области - преход към правово общество, гражданска ангажираност, масов икономически просперитет и истинска демокрация. 
Съвременните програми, които българските бенефициенти познават до голяма степен се различават от начина на работа на тази фондация. 
Фондацията подкрепя проекти в следните направления:
Изкуства и култура – Фондация „Америка за България” финансира проекти, които утвърждават богатата традиция на автентичните български занаяти и изкуства и подпомагат модерните изяви на обещаващи български творци. Целта е да се осъществяват инициативи, които да дадат възможност за привличане на повече туристи и повишаване на търсенето на българска култура в страната и в чужбина. Фондацията се стреми да утвърди разбирането за ценността на изкуствата и културата, да съживява богатата традиция на автентичния фолклор и занаяти и да модернизира културните центрове в страната. Някои от подкрепените инициативи са насочени и към обучение в културно предприемачество и мениджърски умения за по-ефективно управление на културните институции в страната.
Пример от финансирани вече проекти:
Име: Младите в Младежкия театър - 2010
Бнефициент: Фондация „Младежки театър"
Отпуснати средства: 61,650 лв.
8 март 2010 - 8 март 2011
Проектът „Младите в Младежкия” включва няколко програми, които представляват своеобразен трамплин за началото на кариерата на театралните творци. Фондация “Америка за България” финансира две постановки на млади режисьори, фестивалът „Панаир на младите” - традиционен международен форум за изява на млади професионалисти в областта на сценичните изкуства и открити майсторски класове на утвърдени български актьори, които предлагат неформално, директно споделяне опита на големите с новото поколение.
Повече информация за финансирани проекти в областта можете да намерите на тази страница:
http://www.americaforbulgaria.org/grants/list_grants/arts
Земеделие и околна среда – Фондация „Америка за България” финансира проекти за повишаване на продуктивността на българското земеделие чрез финансиране на обучителни инициативи и въвеждане на нови технологии и практики. По-специално проектите следва да бъдат насочени към инвестиции в научна дейност, образование и услуги за фермерите (Extension Service) или към формулирането на политики, насочени към утвърждаване на пазарната икономика в страната и укрепване на ефективен и конкурентен частен земеделски сектор. По отношение на Околна среда. Фондация „Америка за България” възможните проекти са насочени към устойчиво екологично развитие и ангажиране на бизнеса, общините, правителството и хората в стремежа им за опазване и устойчиво развитие на околната среда.
Пример от финансирани вече проекти:
Име на проекта: Съвместно съществуване на конвенционални, органични и генетично модифицирани земеделски култури
Бенефициент: Аграрен университет – Пловдив
Размер на финансирането: 61,535 лв.
Дати на дейности: 1 януари – 31 октомври 2010
Проектът представлява първи по рода си опит за запознаване на фермери, изследователи, законотворци, обществото като цяло и медиите с идеята за съвместно съществуване на конвенционални, органични и генетично модифицирани земеделски култури и по-специално с практическото прилагане на изискванията за безопасно съвместно съществуване. 
Повече информация за финансирани проекти в областта можете да намерите на тази страница:
http://www.americaforbulgaria.org/grants/list_grants/agriculture
Гражданско общество и демократични институции. Следва да се обърне внимание, че Фондация „Америка за България” подкрепя основно проекти, които имат пряко влияние върху развитието на свободния пазар и демокрацията в страната. Така например евентуални дейности биха могли да включват повишаване на капацитета на държавните институции, медиите и НПО в различни области, свързани с гарантирането на демократичните принципи в обществото. Сред тях са:
  • Укрепване на съдебната система.
  • Утвърждаване на доброто управление и борба с корупцията.
  • Подпомагане на независимата преса.
  • Насърчаване на гражданското участие.