Второ общо събрание

На 9 април 2011г. в гр.Лясковец се проведе Второ, редовно свикано Общо събрание на организацията с кворум от 40 члена. МИГ прие Доклад за дейност за 2010г.                                                                      

DSC05265-1

Приет е План за развитие на организацията за 2011г. Участниците се запознаха с новини и актуална информация, свързана с предстоящи инициативи на МИГ, процеса по оценка на СМР и др.

DSC05275-2DSC05271-3

DSC05277-4DSC05279-5

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЮЛНЦ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА”

ЗА ПЕРИОДА

м.април 2010г.-м.април 2011г.

1.Въведение:

Сдружение „МИГ Лясковец-Стражица” е учредено на 21 март 2010г., съдебно регистрирано на 8 април 2010г., Общото събрание се състои от 75 редовни члена-физически и юридически лица. Сдружението е нестопанска цел и отговаря на изискванията на ЗЮЛНЦ и Наредба №23/18.12.2009г. на Министерство на земеделието и храните относно създаване на МИГ в страната и прилагане на подхода Лидер.

 

Планът за работа на организацията за периода на отчет е изготвен съгласно Чл.33, ал.7 и 8 от Устава от Общото събрание на 21.08.2010г.

 

2.Основни дейности за периода м.април 2010г.-м.април 2011г.

 

М.април 2010г.-м.август 2010г.

  • Разработване и внасяне на Стратегия за местно развитие на МИГ-територия Лясковец-Стражица съгласно изискванията на Наредба 23/18.12.2009г.

 

Стратегията на МИГ е преработена и съобразена с промените на Наредба №23/18.12.2009г. Приета е в окончателен вариант от Общото събрание  на 21.08.2010г.

Процесът по подготовка на документите и Стратегията за местно развитие продължи от м.април до м.август 2010г.

Всички документи са депозирани съгласно нормативните разпоредби по обявена Първа покана за набиране на СМР и одобрение на МИГ на 29.08.2010г.

В момента стартира оценката на внесените общо 54 СМР на МИГ от цялата страна.Очаква се резултатите да бъдат известни до 20 май 2011г.

 

М.април 2010г.-м.април 2011г.

  • Поддържане на информационен обмен на МИГ-територия Лясковец-Стражица: интернет-страница на сдружението, електронна комуникация между членове и участници, електронен бюлетин и др.

 

Дейността се извършва текущо от нещатния екип на МИГ. На сайта на сдружението всеки ден се публикува актуална информация за проекти, програми, ПРСР, Лидер, дейности на МИГ, инициативи и полезни връзки.

Текущо са изпращани ел.писма до членовете и участниците в МИГ, разполагащи с ел.поща-158 на брой адресата на територията Лясковец-Стражица. Предстои базата с данни за комуникация да се актуализира.

 

Създадена е страница на МИГ в социална мрежа Фейсбук, където също потребителите споделят идеи, комуникират, осведомяват се, планират общи инициативи.

  • В офисът на МИГ текущо се предлага информация по ПРСР и Лидер: офисът работи мин.2 дни в седмицата и мин.10 дни в месеца, предоставяйки  актуална информация, свързана с прилагане на подхода Лидер, Програма за развитие на селските райони и други оперативни програми за финансиране на проекти и идеи, свързани с развитието на територията.

 

М.декември 2010г.-м.април 2011г.

  • Осигуряване на алтернативни възможности за финансиране и реализиране на проекти за местно развитие чрез кандидатстване по оперативни програми на ЕС и други финансиращи организации:

Екипът  на МИГ разработи и спечели финансиране на свой проект –„Панаир на добри идеи”. Проектът се финансира от Фондация”Америка за България” и съфинансира от общините Лясковец и Стражица. Проектът предстои да стартира м.април 2011г., като до края на годината ще чрез него ще се реализират 10-12 малки проекти в двете общини. Проектите могат да бъдат подавани от активни членове и участници в МИГ, НПО, местна власт, граждани, читалища, частен бизнес и др. По този повод на 3 май 2011г. предстои откриване на проекта с пресконференция в гр.Лясковец.

 

М.април 2010г.-м.април 2011г.

  • Участие на представители на МИГ в дейности на Националната селска мрежа и Европейската селска мрежа.

 

МИГ Лясковец-Стражица участва активно в 8 работни срещи на Работна група”ЛИДЕР” към НСМ. Със своята активна работа МИГ спомогна за промяна на нормативната база, свързана с отпадането на т.нар.”демаркация”, промяна в Наредба №23/18.12.2009г. на МЗХ, обмена на информация между МИГ в страната, активно участие във форуми по Лидер, вкл.и срещи на Европейската серска мрежа.

 

МИГ Лясковец-Стражица участва чрез свои представители и в срещи и събития, свързани с обсъждане и приемане на „Визия 2020-бъдещата селскостопанска политика в България”.

 

МИГ Лясковец-Стражица  участва в анкети, с мнения, коментари и препоръки, свързани с Междинната оценка на ПРСР, прилагането на Лидер, методологията по оценка на СМР, развитието на Националната селска мрежа.

 

МИГ Лясковец-Стражица активно участва ва събития и работни групи за развитие на селските райони и Лидер, организирани от ФОРА-София.

 

Изброените до тук активи популяризираха МИГ като успешна организация, територия и екип. МИГ се радва на многократни интервюта и публикации за добра работа като МИГ-територия.

 

М.февруари 2011г.-м.април 2011г.

  • Разработване и реализиране на партньорски инициативи, участия във форуми, конференции, програми, дейности и др.

 

Екипът на МИГ участва в разработването и е партньор по проект „Зелени папараци”, финансиран от Фондация „Екообщност”. Проектът се изпълнява от сдружение”Бъдеще за нас”, гр.Лясковец на екологична тема.

МИГ ще подпомогне ресурсно и експертно успешното реализиране на дейностите, тяхната устойчивост и попубялизиране на идеята.

 

М.април 2010г.-м.април 2011г.

  • Популяризиране работата на МИГ, издигане престижа на организацията и привличане на нови участници за развитие на територията.

Със своята активна дейност, МИГ привлече нови съмишленици и приятели, с които комуникира активно и в бъдеще ще реализира своите проекти и идеи.

 

М.април 2010г.-м.април 2011г.

  • Институционализиране на публично-частното партньорство чрез провеждане на инициатива” МИГ –територия Лясковец-Стражица-европейска зелена територия”

 

МИГ е партньор на Община Лясковец в Кампания”За чист и зелен Лясковец”, участва в популяризиране на инициативата, привличане на доброволци, разработване на инф.материали, участие с дейности. Дейностите по реализиране на идеята „МИГ-Лясковец-Стражица-европейска зелена територия”стартираха успешно. Те ще продължат с проекта „Зелени папараци” и Панаир на добри идеи” в партньорство с Община Лясковец, Община Стражица и сдружение”Бъдеще за нас”.

 

М.април 2010г.-м.април 2011г.

  • Стартиране на дейности, свързани с финансовото и административно управление на МИГ.

Сдружението води необходимата входяща и изходяща кореспонденция, събиране на чл.внос, финансова отчетност, архивиране на документи и информация. Провеждани са редовни срещи на УС, като за комуникация с членовете на УС се използват и електронни канали за съгласуване.

Идентифицирани проблеми при прилагането на М431-2

 

Изискванията/ процедурите за заявленията за плащане и докладването по проектите са нереалистични.

Невъзможност за вземане на гъвкави решения, за да се отговори на динамиката в местните общности.

Наредба 14 предполага прекалено рестриктивни правила във връзка с дейностите по проектите.

Наблюдението и одобрението на заявленията за плащане да се извършва на регионално ниво.

Липса на доверие в европейските програми, слаба информираност, огромният брой изисквани документи.

Да се прилага принципа за „мълчаливо съгласие” при одобрение на промените.

Трудности при изпълнение на обществените поръчки по ЗОП;

Проблеми при предварителното финансиране от страна на общините водещо до зараждане на недоверие между членовете на МИГ;

Местната общност е настроена силно индивидуалистично- колективно мислене се постига трудно.

Трудности при убеждаването на местните хора, че мерките от ПРСР са отворени/ достъпни за всички;

Тежки бюрократични процедури водещи до забавено одобрение на разходите по проекта.

Твърде дълги периоди за одобряване молби за дребни промени (смяна на техническия асистент);

Липсата на авансови плащания  води до трудности при изпълнението на планираните дейности;

Необходимост от създаване на по-бърз и гъвкав механизъм между ДФЗ и УО;

 

 

Отчетът е изготвен от екипа на МИГ и предстои да бъде одобрен

от Общото събрание, което се провежда на 9 април 2011г.