Предстоящо до 10 юни

По проект"Панаир на добрите идеи". 

Logo-America-for-Bulgaria

 

Задача №1: провеждане на екипни срещи за разпределение на задачи, водене на  протоколи за всяка среща и взетите решения, операивно функциониране на офиса.

Срок: всяка седмица

Задача №2: провеждане на текущ, периодичен и месечен мониторинг, водене на отчетност, документооборот, комуникация-вътрешноорганизационна, с общността, с партньорите, със  заинтересовани страни, с отговорните лица и др.водене на лична отчетност за работата по  проекта на всеки член от екипа, водене на изчерпателна документация и счетоводство.

Срок: всяка седмица

Задача №3: текущо публикуване на новини и актуални послания за проекта и дейностите  по проекта на интернет-страницата на организацията, в свободните социални мрежи, в информационните бюлетини на общините Лясковец и Стражица, на страниците на

общините Лясковец-Стражица, в местни и регионални медии, в  новинарски рубрики на национални мрежи и медии.

Срок: всяка седмица

Задача №4: Организиране и провеждане на конкурс за разработване на лого и послание на проекта (графична и текстова част).

Провеждане на среща с УС и КС и участници в МИГ за одобрение на лого и мото на проекта.

 

Задача №6: Разработване и отпечатване на стикери”Аз участвам с добра идея”.Разработване на задание.Разработване на идея,

дизайн и визия на инф.материал.Вземане на решение за техническото изпълнение на услугата.Тираж-1000бр.

Стикерите трябва да са налични при стартиране на Информационната кампания за идеи за проекти и срещите с хората по места.

Срок: 10 юни 2011г.

Задача №7: Снимане и популяризиране на филм „Сбъднати мечти-днес аз, а утре можеш да си ти?” 

-разработване на сценарии, закупуване на видеокамера, архивиране историята на проекта.

При стартиране на Кампанията за проекти трябва да започнем да снимаме кадри от срещи и хората с които ще се правят малките проекти, работата с тях и др.

Срок: 10 юни 2011г.

Задача №8: Разработване и обсъждане  на План за работа и График за провеждане на срещи със заинтересовани страни

„Как се раждат добрите идеи”, „От идеята до нейното реализиране има само една крачка-желанието”; и др.

Срок: 10 юни 2011г.

Задача №9: Разработване на материали и презентации за срещи  и малки обучения по разписване на идеите.

Срок: 5 юни 2011г.

Задача №10: разработване на Концепция за провеждане на събитието.Структуриране на  всички подробни

елементи за събитието, вкл.критериите за избор на проекти, формуляри за разписване на идеите,

изисквания за тяхното представяне, условия за отпускане на финансовата помощ и пр.

Обсъждане и приемане на всеки документ от УС и КС на МИГ.

Срок: 5 юни 2011г.

Задача №11: разработване на концепция за провеждане на Информационната кампания за обучение на хората по места,

търсене на добрите идеи и срещите по сектори. Добре е Кампанията да стартира в средата на м.юни 2011г.

Ще бъде външна услуга, но подготвена като изпълнение от екипа.Предстои вземане на решение как точно да се проведе. 

Срок: 5 юни 2011г.