Агроеколози поучават близо 1 милион лева от Фонд „Земеделие”

ДФ „Земеделие”  изплати общо 965 хил. лв. на 210 кандидати по Мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР (2007-2013).

 

Одобрените проекти са по 4 под-мерки: Биологично земеделие, Поддържане на земи с висока природна стойност, Поддържане на характеристики на ландшафта, както и Традиционно животновъдство. Така общият размер на изплатените субсидии по мярката през 2011 г. надхвърли 10 млн. лв.

Целта на Мярка 214 е да поощри въвеждането на щадящи околната среда методи на земеделско производство. Плащанията се предоставят ежегодно в продължение на най-малко пет години на стопани, поели ангажимент към агроекологичното земеделие. Те са компенсация за това, че полагат повече труд, влагат повече средства и понякога претърпяват загуби в името на опазването на природата. Максималните плащания на хектар са до 505 евро, а на животно – до 200 евро.