Конкурс за външни експерти и оценители в МИГ

lider

На основание Заповед №СМР-03/13.01.2012г. на  Изпълнителния директор на Сдружение„Лясковец-Стражица” и във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти и  оценители по прилагане на Стратегия за местно развитие и за участие в техническа оценка на проектни предложения подадени към МИГ „Лясковец-Стражица” –прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 Лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год.обявява конкурс:

ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА

ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ И ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ КЪМ

 СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

  1. Предмет на обявата: създаване на база данни от външни експерти и оценители, които подпомагат прилагането на Стратегия за местно развитие и които да бъдат включвани в  техническата оценка на проектни предложения по мерките от ос 1 и 3 на ПРСП - 111, 121, 311, 312, 313, 321, 322, 323А, 323 Б и 331, залегнали в Стратегията на МИГ „Лясковец-Стражица”.

 

  1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за участие по техническата оценка на проектни предложения са:

2.1.  Да са физически лица.

2.2.  Да не са осъждани за престъпление по служба  с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл.52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

2.3.  Да не живеят (по настоящ или постоянен адрес) и да не работят (по трудово или служебно правоотношение, както и по договор за управление и контрол) на територията на МИГ „Лясковец-Стражица”.

2.4.  Образование – висше (минимум бакалавърска степен);

2.5.   Специалност, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления:

2.5.1.      Област „Социални, стопански и правни науки”:

2.5.2.Област „Природни науки , математика и информатика”:

2.5.2.      Област „Технически науки”:

2.5.3.      Област „Аграрни науки”;

2.5.4.      Област „Хуманитарни науки”:

2.6.  Професионален опит по съответната специалност/и – най-малко 5 години;

2.7.   Добро познаване на нормативната база – европейско и национално законодателство, приложимо  Програмата за развитие на селските райони.

2.8.   Добро познаване на Програмата за развитие на селските райони.

2.9.   Притежаване на познания  и опит в оценяване на проекти и програми:

  • Най-малко едно участие в оценка на програма/и
  • Най-малко едно участие в комисия за оценка на проекти.
  • Да е консултирал документи на кандидати по мерките от ПРСР.
  • Да е разработвал проекти.

 

  1. Допълнителни изисквания:

3.1.  Добри познания относно цикъла на управление и финансиране на проекти по ПРСР.

3.2.   Участие в разработването и/или прилагането и/или оценка на стратегии или други инициативи за местно развитие;

3.3.   Компютърна грамотност – Word и Excel;

3.4.   Владеене на английски език-предимство.

3.5.  Способност да анализира информацията, да я обобщава и да представя резултатите в прегледен и разбираем вид.

 

  1. Не се допуска участието на лице, което:

4.1. се намира в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл.52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

4.2. има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) – (Обн.ДВ. бр.94 от 31 октомври 2008 год.):

4.3. не отговаря на изискванията на чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,

4.4. е свързано лице с кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство. Роднини по права и съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднини по сватовство – втора степен включително, както и физически и юридически лица , с които лицето, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;

4.5. участва в управление на дружество, в управлението на което, участва и кандидат за подпомагане или друг член на комисията.

4.6. е в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на комисията;

 

5. Начин на провеждане на конкурса: Подборът на външни експерти за консултиране на бенефициенти и на  външни оценители ще се извърши от специално назначена за целта Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:

5.1. Проверка по документи за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в настоящото обявление за конкурс;

5.2. Интервю.

5.3. С одобрените експерт – оценители се сключва рамков договор със срок на действие до края на 2013 год.

 

6. Необходимите документи, които кандидатите трябва да представят за участие в конкурса са:

6.1. Заявление по образец.

6.2. Автобиография на български език по образец;

6.3.Фотокопие от документ за завършено  висше образование;

6.4. Фотокопие от документи удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или други документ/и удостоверяващи професионалния опит):

6.5.Фотокопие от други документи, удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи от подобен характер);

6.6 Декларация (по образец).

Забележка: Документите по т.6.3, 6.4, и 6.5 трябва да са заверени с „Вярно с оригинала” от кандидата.

 

7. Документите следва да бъдат представени в офиса на МИГ „Лясковец-Стражица” – гр.Лясковец 5140, област В.Търново, ул.”Трети март”1; изпратени задължително в електронен вариант на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , по пощата или с куриер в срок до 17.00ч. на 15 февруари 2012г. , като важи датата на пощенското клеймо.

 

 

Документи, списъци и други съобщения във връзка с провеждане на конкурса ще бъдат обявявани на електронната страница – www.mig-zaedno.eu.и в лични съобщения по електронна поща до кандидатите.

 

Обява

Биография-експерти

Декларация-експерти

Заявление-експерти

Контролен лист допустимост-експерти

Процедура избор-есперти

Документи за избор