М111
Код на мярката

111

Член, касаещ мярката

Чл. 20 (a) (i) и  Чл. 21  от Регламента на Съвета (ЕC) 1698/2005г.  

Точка 5.3.1.1 от Анекс II на Регламент на Комисията (EC) 1974/2006г.


Наименование на мярката

Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания 


Описание на целите 

 • Подобряване на човешкия потенциал в земеделието и горското стопанство чрез разпространение на знания и придобиване на нови умения;
 • Осигуряване на адекватно равнище на техническите и икономическите знания и умения в областта на управлението и бизнеса, новите технологии, качеството и безопасността на продуктите, устойчивото управление на природните ресурси.


Обхват на мярката

Мярката предоставя помощ за обучение чрез курсове и чрез информационни дейности в областта на земеделието и горите на земеделски производители  и собственици на гори, както и на заетите в техните стопанства на територията на МИГ Лясковец-Стражица.

Специални условия, свързани с обхвата на мярката:

а) Не са допустими за подпомагане курсове за инструкция или обучение:

-       които са част от редовни програми или системи за обучение по земеделие и горско стопанство за средни или висши училища (съгласно чл.21 от Регламент на Съвета 1698/2005);

-       които не са свързани със земеделието и горите.

б) Участието в обучението на пълнолетните лица, заети в селското и горското стопанство, е безплатно.


Допустими кандидати 

 • ЮЛНЦ-обучаващи организации, с предмет на стопанската дейност, свързана с повишаване квалификацията на заетите в селското и горско стопанство.
 • Научни  институти  в областта на селското, горското стопанство или околната среда.
 • Кандидата за извършване на дейността трябва да осигури материално-техническата база за обучение за всеки курс, вкл.теоретична и практическа подготовка.


Допустими дейности

Организациите, които ще провеждат курсове и информационни дейности, разработват проекти за обучение и кандидатстват за финансова помощ. Проектът за обучение съдържа: учебни програми за всеки курс или информационна дейност; планиран брой обучаеми; бюджет на планираните разходи; график на планираните курсове и информационни дейности.


А. Допустими курсове и информационни дейности:

 1. Курсовете трябва да бъдат:
  • Дългосрочни с продължителност 150 часа
  • Краткосрочни с продължителност  30 часа
 2. Информационните дейности могат да са с продължителност от 6 до 18 часа (те трябва да са с продължителност 18 часа за одобрени бенефициенти по мярка 214 „Агроекологични плащания”, за които обучението е необходимо) и в следните форми:
 • Семинари, информационни сесии или работни срещи;
 • Информационните дейности могат да се допълват с изготвяне и разпространение на брошури.


Във всеки курс трябва да бъде предвидена най-малко една учебна група с минимален брой от 7 обучаеми и максимален брой от 30 обучаеми, които се обучават по едно и също време и място по учебната програма на даден курс. Във всеки курс трябва да бъде предвидено провеждане на практическо обучение от най-малко 10% от общия брой на часовете. Във всяка информационна дейност трябва да бъде предвиден минимален брой от 10 и максимален брой от 60 участници, които се обучават по едно и също време и място по учебната програма на дадена информационна дейност. 

Б. Съдържание на курсовете/информационните дейности

За всеки курс/информационна дейност трябва да се обоснове тема и да се представи подробна програма на курса/информационната дейност. Всички курсове и информационни дейности трябва да са свързани с една или няколко от следните основни теми:

 • Технически (нови техники и технологии, въвеждане на иновационни практики и др.),
 • Икономически (законодателство, счетоводство, управление, маркетинг и др.),
 • Резултати от изследвания (разпространение на резултати от завършени научно-приложни изследователски проекти в областта на селското стопанство и горите да подходящи ползватели)
 • Информационни технологии (работа с компютър, запознаване със средства за комуникации и информация и др.),
 • Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието/горите (замърсяване на водите от нитрати, почвена ерозия, промени в климата, био-разнообразие и др.),
 • Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското законодателство (включително кръстосано съответствие и прилагането на управление на стопанствата, съвместимо с поддържането и подобряването на ландшафта и др.);
 • Повишаване на основните знания за агро-екологичната мярка на национално/регионално ниво, различните схеми за подкрепа и възможните комбинации между тях;
 • Специфични допълнителни програми за обучение за отделни агроекологични пакети по мярка 214.


Информационните дейности за тези одобрени кандидати по мярка 214 „Агроекологични плащания”, за които е необходимо участие в основна агро-екологична информационна дейност, са  по следните основни теми:

 • Повишаване на знанията за основните изисквания в областта на опазване на околната среда (почви, води, промени в климата, биоразнообразие и др).;
 • Допълнителна информация за агро-екологичните схеми, които бенефициентите избират, насочена към подобряване на уменията и капацитета на фермерите за изпълнение на определени пакети, както и тяхното разбиране за съотносимите изисквания за управление и други задължения по схемите;
 • Представяне пред фермерите на информация за мониторинга на резултатите от прилагането на избраните от тях агроекологични дейности.

Учебната програма за обучението чрез курсове и информационни дейности трябва да има следната структура:

1. Обосновка за провеждането на курсовете/информационните дейности

2. Учебно съдържание,

3. Обяснителни и методически бележки,

4. Списък и професионални автобиографии на лекторите (преподавателите),

5. Описание на базите за практическо обучение.


В учебната програма на курсовете се включват следните задължителни под-теми:

 • за дългосрочните курсове - Управление на земеделско стопанство – минимум 30 часа
 • за всички курсове:

-     Базово обучение по опазване на околната среда в земеделието/горите – минимум 6 часа;

-     При обучение в сектор растениевъдство - условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние - минимум 2 часа; правила за добра земеделска практика, съгласно изискванията на чл.4 на Директива на Съвета 91/676/ЕЕС от 12.12.1991 г., отнасяща се за защита на водите от замърсявания с нитрати, предизвикани от земеделски източници – минимум 2 часа;

-     При обучение в сектор животновъдство – условия за подържане на земята в добро земеделско и екологично състояние - минимум 2 часа; хигиена и хуманно отношение към животните – минимум 2 часа; правила за добра земеделска практика, съгласно изискванията на чл.4 на Директива на Съвета 91/676/ЕЕС от 12.12.1991 г., отнасяща се за защита на водите от замърсявания с нитрати, предизвикани от земеделски източници – минимум 2 часа.


Информация за курсовете и информационните дейности, предлагани от одобрените за финансиране проекти, ще се публикува посредством различни информационни канали. Обучаемите ще избират курс или информационна дейност според интересите и нуждите си и ще подават заявления за включване в обучение до обучаващите организации.


Допустими разходи

1. Предварителни разходи за разработване на учебната програма, извършени не по-рано от една година преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и ненадвишаващи 5 % от стойността на преките разходи за провеждане на обучението;

2. Преки разходи за провеждане на обучението, които включват:

а) възнаграждения за преподавателите;

б) пътни за преподавателите;

в) пълен пансион или дневни разходи за преподавателите в размер не повече от левовата равностойност на 20 евро;

г) нощувки за преподавателите в размер не повече от левовата равностойност на 30 евро;

д) наем на учебни помещения (вкл. дидактически материали и оборудване);

е) осигуряване на учебни материали, свързани с обучението;

ж) разходи за издаване на брошури, съобразени с обосновката на информационната дейност, само в случаите, когато издаването на брошури допълва информационните дейности по проекта. Разходите за издаване на брошури не могат да надвишават 10% от останалите допустими преки разходи за провеждане на обучението;

з) пътни за обучаваните;

и) пълен пансион за обучаваните в размер не повече от левовата равностойност на 20 евро;

к) нощувки за обучаваните в размер на не повече от левовата равностойност на 30 евро;

3. Административни разходи за организация и управление на обучението, на стойност до 20 % от общата стойност на одобрените преки разходи


Размерът на финансовата помощ за обучението на едно лице се формира на база брой обучавани в една дейност и допустими разходи по мярката.


Максимално допустимата помощ за обучението на едно лице е левовата равностойност на 50 евро на човекоден.


Недопустими разходи

1. Всички разходи, посочени като недопустими в раздел 5.0.

2. Разходи за закупуване на обзавеждане, оборудване, превозни средства;

3. Издаване на брошури, които не съответстват на изискванията на чл. 50, ал. 1 и 2 от Наредба № 23 от 14.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от ПРСР 2007 - 2013 г.

Финансови параметри за проектите

Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 3 000 евро;

Максималният размер на проектите е левовата равностойност на 20 000 евро. 

Размер на финансовата помощ

100% от общите допустими разходи

Критерии за избор на проекти

Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират по следните приоритетни критерии, подредени по тежест, като точният брой на точките за всеки приоритетен критерий ще бъде фиксиран в разработената от МИГ методика за оценка при изготвяне на документите за кандидатстване.

 • Проекти, които са насочени към или включват обучаеми, които имат спечелен проект по мярка 112, 214 и 141;
 • Проекти по темите базово обучение по опазване на околната среда в земеделието и устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското законодателство.
 • Проекти с по-високи приложимост и качество на учебната програма насочени към уязвимите групи, вкл. ромите и младите хора.

Минимална помощ/държавни помощи

Неприложимо по тази мярка