М312

Код на мярката

312 

Член, касаещ мярката
Чл. 52 (а) (ii) и чл. 54 от Регламент на Съвета (EC) N°1698/2005г.
Т. 5.3.3.1.2 от Приложение II на Регламент на Комисията (EC) N° 1974/2006

Наименование на мярката

Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

Описание на целите
  • Насърчаване на предприемачеството, създаване на възможности за заетост и повишаване на доходите на населението в МИГ Лясковец-Стражица;

 

Обхват на мярката

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на СМР.

2. Обхват на инвестициите по мярката - мярката подпомага неземеделски микропредприятия за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски дейности.

 

“Неземеделски дейности” са дейности, които не включват производство, преработка и съхранение на земеделски продукти. "Земеделски продукти" са продуктите:

а) включени в Приложение I по чл. 32 от Договора за създаване на Европейската общност, с изключение на онези продукти, обхванати от Регламент на Съвета (ЕС) № 104/2000 от 17 декември 1999 г. относно съвместното организиране на пазара на рибни и аквакултурни продукти;

б) попадащи под шифър 4502, 4503 и 4504 от Комбинираната номенклатура (изделия от корк);

в) имитиращи или заместващи мляко и млечни произведения, съгласно чл. 3, параграф 2 от Регламент на Съвета № 1897/87.

 

Не се предоставя финансова помощ за инвестиции във:

- производство и преработка на земеделски продукти, посочени в приложение № 1 към Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от ПРСР 2007 – 2013 г.;

- производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;

- въгледобив;

- стоманодобив;

- производство на синтетични влакна;

- залагания и хазарт;

- финансови услуги и операции с недвижими имоти;

- сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу

възнаграждение;

- производство на биоенергия с цел продажба в случаите на преработка на продукти (суровини), които попадат в приложение № 1 към Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от ПРСР 2007 – 2013 г.;

- производство и продажба на енергия от възобновяеми източници с капацитет на инсталацията над един мегават;

- изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов;

- посочени в чл. 3, ал. 4 от Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по ПРСР 2007 - 2013 г.

- развъждане на животни.

Допустими кандидати

Физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:

- са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия;

- имат седалище или постоянен адрес за физическите лица на територията на действие на СМР;

- не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност;

- са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите.

 

Като физически лица могат да кандидатстват само регистрираните по Закона за занаятите и само за дейността, за която са регистрирани.

 

Допустими дейности

Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори като:

-          Преработвателна промишленост - производство на мебели, леко машиностроене и т.н.

-          Услуги:

а) развитие на дейности свързани със селски туризъм: туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително семейни хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.); развитие на туристически услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.); туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито, атракциони, сбирки и др.), и т.н.

В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) се подпомагат инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за гости (в съответствие с Приложение №1 от НАРЕДБА за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения - обн., ДВ, бр. 2 от 07.01.2005 г. към Закона за туризма).

б) Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности).

в) социални грижи и здравеопазване (социални услуги, грижи за деца, за възрастни хора, частни здравни услуги, вкл.  мобилни услуги);

г) транспортни услуги за населението в територията;

д) създаване и развитие на други  услуги за населението,

е) Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения;

Подпомагат се инвестиции и в други сектори, с изключение на посочените в раздел „Обхват на мярката”, секторите за преработка и маркетинг допустими за подпомагане по мярка 123 на ПРСР, сектори и дейности, определени в чл.1 от Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006 от 15 декември 2006 година относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за ''минимална помощ''. 

Допустими разходи

1. изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост;

2. закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността, включително чрез финансов лизинг;

3. закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;

4. закупуване на коне за неземеделска дейност;

5. общи разходи:

а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери. Консултациите се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта. Тези разходи не могат да надхвърлят 5% от стойността на допустимите разходи по т. 1 - 4. Финансова помощ  за тези разходи се предоставя в случаите, когато са извършени не по-рано от една година преди датата на подаване на заявлението за подпомагане

б) разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта, както и разходи за изработване на информационна табела или билборд.

Общите разходи не могат да надвишават 12 % от стойността на допустимите разходи по т. 1 - 4.

 

Недопустими разходи

Всички разходи, посочени като недопустими в раздел 5.0.

Финансови параметри на проектите

Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 5 000 евро;

Максималният размер на проектите е левовата равностойност на 50 000 евро

Размер на финансовата помощ

70% от общите допустими разходи

Критерии за избор на проекти

Кандидатите представят бизнес план по  образец  за период не по-малък от 5 години. Бизнес планът трябва да доказва икономическа жизнеспособност и устойчива заетост за период 5 години, а в случаите на строително-монтажни работи - за 10 години, водещи до реализиране на целите на мярката.

 

Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират по следните приоритетни критерии, подредени по тежест, като точния броят на точките за всеки приоритетен критерий ще бъде фиксиран в разработената от МИГ методика за оценка при изготвяне на документите за кандидатстване:

  1. Проекти, подадени от новосъздадени микропредприятия (независими и регистрирани до една година преди кандидатстването);
  2. Проекти, представени от жени;
  3. Проекти, представени от представители на етническите малцинства;
  4. Проекти, представени от хора с увреждания;
  5. Проекти, представени от млади хора (до 40 г. възраст);
  6. Проекти, съдържащи иновационни за територията предложения;

 

Минимална помощ/държавни помощи

Финансовата помощ по тази мярка се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006). Финансовата помощ за един ползвател не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години - годината на плащане и две предходни години. Финансовата помощ за един ползвател за проекти в сектор "сухопътен транспорт" не може да надхвърля левоватаравностойност на 100 000 евро за период от три последователни данъчни години - годината на плащане и две предходни години.