М313

Код на мярката

313 

Член, касаещ мярката
Чл. 52 (а) (iii) и чл.55 от Регламент на Съвета (EC) 1698/2005г.

Т. 5.3.3.1.3 на Приложение II от Регламент на Комисията (EC) 1974/2006

Наименование на мярката

Насърчаване на туристическите дейности
Описание на целите
 • Насърчаване  растежа на доходите и създаването на заетост в селските райони чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм;
 • Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръжения за посетители в селските райони;
Обхват на мярката

1. Географски обхват на мярката - територията на МИГ Лясковец-Стражица;

2. Обхват на инвестициите по мярката - мярката предоставя помощ за инвестиции за развитие на туристическа инфраструктура, която е общинска или държавна собственост и/или на организации с нестопанска цел, за атракции за посетителите, както и развитие и маркетинг на туристически продукти на местно ниво.

Докато мерки 311 и 312 са насочени към проекти за туризъм на частни получатели на помощта, мярка 313 подкрепя само дейности, които не генерират печалба, вкл. изграждане и подобрение на съоръжения и/или атракции.

Допустими кандидати

Общините Лясковец и Стражица и юридически лица по ЗЮЛНЦ.

Допустими дейности

1. Инвестиции за изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетителите:

 • Атракции за посетителите и места за отдих и развлечения:
 • Посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 • Изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито, малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа цел;
 • Съоръжения и места за спорт и отдих:
 • туристически и колоездачни пътеки;
 • инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, планински туризъм и други спортове;

2.Съоръжения за обществената инфраструктура – информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.

3. Разработване и маркетинг на туристически продукти, ако се отнасят за по-долу описаните инвестиции:

 • Разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;
 • Разработване на електронни системи за резервации в селските райони на местно ниво.

Следните видове дейности са недопустими за подпомагане:

Обновяване на паметници на културата от национално и световно значение, включени в класификацията на Националния институт за паметници на културата /НИПК/;

Дейности насочени към атракции и съоръжения, които са частна собственост.
Няма да се подпомагат проекти, които включват единствено дейности по разработване и маркетинг на туристически продукти

Допустими разходи

Допустими са разходите за:

1. Изграждане, реконструкция и/или ремонт на сгради, съоръжения, помещения и/или

друга недвижима собственост:

 

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-

монтажните дейности;

б) непредвидени разходи в размер до 5 процента от стойността на одобрените разходи

по буква "а";

2.  Закупуване  на  машини,  съоръжения  и  оборудване,  включително  и  компютърен

софтуер и специализирана техника (до пазарната им стойност);

3. Общи разходи:

а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери. Консултациите се състоят от окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта. Тези разходи не могат да надхвърлят 3% от стойността на допустимите разходи по т. 1 - 2. Финансова помощ  за тези разходи се предоставя в случаите, когато са извършени не по-рано от една година преди датата на подаване на заявлението за подпомагане

б) разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта, както и разходи за изработване на информационна табела или билборд.

Общите разходи не могат да надвишават 12 % от стойността на допустимите разходи по т. 1 – 2

 

Недопустими разходи

 • Всички разходи, посочени като недопустими в раздел 5.0;
 • Закупуване или наем на земя и сгради;
 • Оперативни  разходи,  вкл.  разходи  за  поддръжка (текущ  ремонт),  наеми,
 • застраховка;
 • Обезщетения за отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 ЗУТ.
Финансови параметри на проектите

Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 5 000 евро;

Максималният размер на проектите е левовата равностойност на 25 000 евро

Размер на финансовата помощ
 • 100% от общите допустими разходи за проекти на общини;
 • 100% от общите допустими разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел за негенериращи приходи проекти в обществен интерес;
 • 70% от общите допустими разходи за други проекти на юридически лица с нестопанска цел при спазване на ограниченията и условията, наложени по правилата за минимална помощ (de minimis) (Регламент на Комисията (ЕС) № 1998/2006);

Критерии за избор на проекти

Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират по следните приоритетни критерии, подредени по тежест, като точният брой на точките за всеки приоритетен критерий ще бъде фиксиран в разработената от МИГ методика за оценка при изготвяне на документите за кандидатстване:

1) Проекти на НПО, чиито дейности промотират местата по Натура 2000;

2) Проекти, които са в обществен интерес и/или са част от по-голям интегриран проект;

 

Минимална помощ/държавни помощи

Финансовата помощ по тази мярка се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006). Финансовата помощ за един ползвател не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години - годината на плащане и две предходни години, с изключение на публични инвестиции, при които получател на помощта е община.