М321

Код на мярката

321

 

Член, касаещ мярката

Член 52 (b) (i) и 56 от Регламент на Съвета (EC) N° 1698/2005г.
Т. 5.3.3.2.1 от Приложение II на Регламент на Комисията (EC) N° 1974/2006

Наименование на мярката

Основни услуги за населението и икономиката в селските райони

 

Описание на целите

 • Да се подобри достъпът на населението до културни,  спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;
 • Да се подобри достъпът на населението до социални услуги;
 • Да се подобри достъпът до услуги свързани с информационните и комуникационни технологии.

 

Обхват на мярката

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на СМР.

2. Обхват на инвестициите по мярката - мярката предоставя подкрепа за инвестиции, целящи подобряване на основни услуги за населението и икономиката. Подкрепата е за създаване на основни услуги, отнасящи се до едно селище или група от населени места и свързаното с това обезпечаване/рехабилитация на местна малкомащабна инфраструктура.

Допустими кандидати
 • Общините от територията на МИГ (с изключение на дейности по т. 4 буква „а” от раздел „Допустими дейности”);
 • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, за дейности, свързани по т. 2, 3, 4 и 5 от раздел „Допустими дейности”). Основният предмет на дейност на ЮЛНЦ да е свързан с дейността/услугата, за която те кандидатстват да развиват.
 • Читалища, регистрирани по Закона за Народните читалища, за дейности 1-5 от раздел „Допустими дейности”).
Допустими дейности

Финансова помощ се предоставя за инвестивии в инфраструктура, обзавеждане и/или оборудване за:

 1. Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради, използвани за предоставяне на обществени услуги;
 2. Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;
 3. Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (вкл. спортни, младежки центрове и др.);
 4. Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:

а) грижи за деца (детски ясли и градини), включително специализиран транспорт;

б) грижи за възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове и др.), включително специализиран транспорт;

5) Изграждане или подобряване на центрове предоставящи услуги базирани на използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги, др.), включително създаването на мобилни центрове;

 

Следните дейности няма да се подпомагат:

-          Реконструкция/рехабилитация на паметници на културата от национално значение, обявени за такива от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН);

-          Инфраструктура за широколентов достъп до интернет;

-          Инвестиции в сгради за обучение и здравеопазване;

-          Инвестиции за голф, скално катерене, лов и риболов

Допустими разходи

1. Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради и/или помещения и/или друга

недвижима собственост:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните дейности;

б) непредвидени разходи в размер до 5 % от стойността на одобрените разходи по буква "а";

2. Закупуване на нови машини, съоръжения, обзавеждане и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;

3. Закупуване на книги, аудио- и видеоматериали до пазарната им стойност, ако са част от инвестиция за предоставяне на нова услуга, включително чрез финансов лизинг;

4. Разходи за закупуване на превозни средства до пазарната им стойност за осигуряване на услугите за дейностите по т. 3, 5 и 6, включително чрез финансов лизинг;

5. Общи разходи, свързани с консултации, разходи за архитекти и инженери, включващи разходите за предпроектни проучвания, подготовка на идеен и/или работен/технически проект, по смисъла на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, разходите за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, строителен надзор, такси, анализ на икономическите и социалните ползи, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, както и разходи за изработване на информационна табела или билборд.

 

Консултациите, включени в т. 5, включват изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)/екологична оценка, хонорари за правни услуги, окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване, както и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта.

 

Разходите за консултации не могат да надхвърлят 3 % от разходите по т. 1, буква "а", т. 2, 3 и 4.

 

Недопустими разходи

 

1. Всички разходи, посочени като недопустими в раздел 5.0.

2. Разходи за наем на земя и сгради;

3. Оперативни разходи, включително за поддръжка (текущ ремонт), наем и застраховка;

4. Обезщетения за отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 ЗУТ;

5. Общи разходи, направени по-рано от една година от датата на кандидатстване;

 

Финансови параметри на проектите

Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 5 000 евро.

Максималният размер на проектите е  левовата равностойност на 80 000 евро.

Размер на финансовата помощ
 • 100% от общите допустими разходи за проекти на общините Лясковец и Стражица;
 • 100% от общите допустими разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел  и на читалища за негенериращи приходи проекти в обществен интерес;
 • 70% от общите допустими разходи за други проекти на неправителствени организации и на читалища.
Критерии за избор  на проекти

Заявленията за подпомагане следва да са в съответствие с действащото българско законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона за устройство на територията.

Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират по следните приоритетни критерии, подредени по тежест, като точния броят на точките за всеки приоритетен критерий ще бъде фиксиран в разработената от МИГ методика за оценка при изготвяне на документите за кандидатстване:

 1. Проекти, представени от неправителствени организации и читалища;
 2. Проекти водещи до повишаване на качеството на живот на групите в неравностойно положение – етнически малцинства (роми и др,), хора с увреждания;
 3. Проекти, предоставящи мобилни услуги;
 4. Проекти, предоставящи услуги, насочени към деца и младежи до 30 г.

 

Минимална помощ/държавни помощи

Финансовата помощ по тази мярка се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006). Финансовата помощ за един ползвател не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години - годината на плащане и две предходни години, с изключение на публични инвестиции, при които получател на помощта е община.