М322

Код на мярката

322

 

Член, касаещ мярката

Чл. 52 (b) (ii) от Регламент на Съвета (EC) N° 1698/2005г.
т. 5.3.3.2.2 от Приложение II на Регламент на Комисията (EC) N° 1974/2006
Наименование на мярката
Обновяване и развитие на населените места
Описание на целите

Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места от територията.

Обхват на мярката

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на СМР.

2. Обхват на инвестициите по мярката - мярката предоставя подкрепа за инвестиции, насочени към подобряване на облика на населените места от територията на МИГ Лясковец-Стражица.

Допустими кандидати
  • Общини Лясковец и Стражица, за дейности по т. 1, 2, 3 и 5
  • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, за дейности по т. 1, 2, 3 и 4;
  • Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища , за дейности по т. 1 и 2;
  • Местни поделения на вероизповедания, регисрирани като юридически лица съгласно чл. 20 от Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон, за дейности по т. 3
  • Граждански дружества на физически и/или юридически лица, основани с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасадите на частни сгради и външни прилежащи пространства, включени в интегриран план за обновяване на населеното място, за дейности по т. 4.
Допустими дейности

Финансова помощ се предоставя за дейности, изпълнявани само на територията на населените места от територията на МИГ:

1) Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях;

2) Реконструкция и ремонт на обществени сгради с историческо и културно значение, и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

3) Реконструкция и ремонт на сгради с местно религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

4) Ремонт на фасади на частни сгради  и прилежащи пространства, както и вертикална планировка (ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място);

5) Изготвяне на планове за обновяване на населеното място, ако планът включва някоя от инвестиционните дейности изброени по-горе.

Следните дейности няма да се подпомагат:

-          Реконструкция/рехабилитация на паметници на културата от национално/световно значение (обявени за такива от НИНКН);

-          Изготвянето на общи  устройствени планове, съгласно разпоредбите на ЗУТ.

Допустими разходи

1. За реконструкция/рехабилитация или ремонт на сгради и/или помещения и друга  недвижима собственост, в т. ч. паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях; изграждане, реконструкция, реставрация и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните дейности;

б) непредвидени разходи в размер до 5 % от стойността на одобрените разходи по буква "а";

2. За закупуване на съоръжения (до пазарната им стойност), включително чрез финансов лизинг;

3. За изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място;

4. Общите разходи, свързани с консултации, за архитекти и инженери, в т.ч. разходите за предпроектни проучвания, подготовка на идеен и/или работен/технически проект, в обхват съгласно Наредба № 4 от 2001 г., за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, строителен надзор, такси, анализ на икономическите и социалните ползи, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, както и разходи за изработване на информационна/и табела/и или билборд/ове.

 

Консултациите, включени в т. 4, включват изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)/екологична оценка, хонорари за правни услуги, окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване, както и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта.

 

Разходите за консултации не могат да надхвърлят 3 % от разходите по т. 1, буква "а" и т. 2.

Недопустими разходи

1. Всички разходи, посочени като недопустими в раздел 5.0.

2. Наем на земя и сгради;

3. Оперативни разходи, включително за поддръжка (текущ ремонт) и застраховка;

4. За обезщетения за отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и

210 от ЗУТ;

5. Общи разходи, направени по-рано от една година от датата на кандидатстване;

6. За доставка на оборудване, обзавеждане на сгради;

7. За изработване на информационни табели или билбордове със стойност, надвишаваща 15 000 лв.

8. В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работи, не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди посещението на място от МИГ, с изключение на общите разходи.

 

Финансови параметри за проектите

Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 5 000 евро;

Максималният размер на проектите е левовата равностойност на 90 000 евро.

 

Размер на финансовата помощ
  • 100% от общите допустими разходи за проекти на общините;
  • 100% от общите допустими разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел, на читалища и на местни поделения на вероизповеданията за негенериращи приходи проекти в обществен интерес;
  • 70% от общите допустими разходи за други проекти на неправителствени организации и читалища,
  • 50% от общите допустими разходи за проекти на граждански дружества на юридически и физически лица, основани с цел обновяване на фасадите на частни сгради и прилежащите им пространства.

Критерии за избор на проекти

Когато средствата по мярка 322 се използват за подготовката на План за обновяване на населеното място, след неговото изготвяне всички проекти имащи отношение към него, следва да са съобразени с него.

Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост, се класират по следните приоритетни критерии, подредени по тежест, като точния броят на точките за всеки приоритетен критерий ще бъде фиксиран в разработената от МИГ методика за оценка при изготвяне на документите за кандидатстване:

1) Проекти, които се изпълняват на територията на населените места, различни от общинските центрове;

2) Наличие на технически/работен проект, приложен към заявлението за подпомагане;

3) Проекти водещи до повишаване на качеството на живот на групите в неравностойно положение – етнически малцинства (роми и др,), хора с увреждания;

Минимална помощ/държавни помощи

Финансовата помощ по тази мярка се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006). Финансовата помощ за един ползвател не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години - годината на плащане и две предходни години, с изключение на публични инвестиции, при които получател на помощта е община.