М323А+Б

Код на мярката

323

 

Член, касаещ мярката

Чл. 57 от Регламент (ЕО) N 1698/2005  на Съвета

Чл. 52 (б) (iii) от Регламент (ЕО) N 1698/2005  на Съвета

Наименование на мярката

Опазване и подобряване на селското наследство

Подмярка 323А  Опазване и възстановяване на  природно наследство

Описание на целите

 • Повишаване на информираността по отношение на проблемите на природната среда и популяризиране на природното наследство;
 • Създаване на условия и управленска рамка за опазване на елементи от природното наследство
 • Опазване на природни елементи неделима част от селския пейзаж.

 

Природното наследство е неделима част от селското наследство и пейзаж. По-голямата част от територията притежава някакъв екологичен статус, което естествено предпоставя необходимостта от интервенции, свързани с нейното съхранение и поддръжка.

 

Обхват на мярката

1. Географски обхват - цялата територия на действие на СМР.

2. Обхват на инвестициите - мярката подкрепя материални и нематериални инвестиции, насочени към опазване и/или подобряване  на природното наследство.

 

Природно наследство са природните ресурси, използвани от настоящите поколения, и по-специално земните физически, биологически и геоложки формации, хабитати, застрашени видове животни и растения с научна, консервационна или естетическа стойност.

 

Допустими кандидати

 • Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ;
 • Общини Лясковец и Стражица;
 • Земеделски производители, регистрирани по Наредба № 3 и земеделски стопани, регистрирани в ИСАК;
 • Собственици на гори;
 • Лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за занаятите;
 • Читалища, регистрирани по Закона за народите читалища;
 • Физически лица.

Допустими дейности

- Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на околната среда и устойчивото развитие:

а) Подготовка на програма;

б) Подготовка на информационни материали

в) Организиране и провеждане на информационни събития

- Инвестиции свързани с поддръжката, възстановяването и подобряването на природното наследство:

а) Прилагане на дейности в защитени територии и зони от Натура 2000, които нямат одобрени Планове за управление, но са предвидени в заповедите им за обявяване, след съгласуване с компетентните органи:

-          проучвателни;

-          мониторингови;

-          консервационни и възстановителни;

-          устройване и развитие на туристическа инфраструктура;

-          разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за тяхното прилагане.

б) Дейности, свързани с опазването на територии, животни, растения, природни образувания, които не са защитени със закон, но са от особено значение за местната общност, свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж.

 

Допустими разходи

Дребнo мащабни строително-монтажни работи и свързаните с тях дейности;

Закупуване на машини, съоръжения и оборудване;

Разработване, отпечатване и разпространение на информационни материали;

Разходи за проучвания, анализи, ръководства, програми, за консервационни и възстановителни дейности;

Разходи за организиране на информационни събития, семинари;

 

Недопустими разходи

Всички разходи, посочени като недопустими в раздел 5.0 от настоящата стратегия

Финансови параметри на проектите

Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 5 000 евро

Максималният размер на проектите е левовата равностойност на 20 000 евро

Размер на финансовата помощ

 • 100% от общите допустими разходи за проекти на общините;
 • 100% от общите допустими разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел  и на читалища за негенериращи приходи проекти в обществен интерес;
 • 70% от общите допустими разходи за други проекти на неправителствени организации и на читалища и проекти на други бенефициенти

Критерии за избор на проекти

Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират по следните приоритетни критерии, подредени по тежест, като точният брой на точките за всеки приоритетен критерий ще бъде фиксиран в разработената от МИГ методика за оценка при изготвяне на документите за кандидатстване:

 

1) Проекти, които се изпълняват на територията на населените места, различни от общинските центрове.

Минимална помощ/държавни помощи

Финансовата помощ по тази мярка се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006). Финансовата помощ за един ползвател не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години - годината на плащане и две предходни години, с изключение на публични инвестиции, при които получател на помощта е община. 

. 

Под мярка 323Б Опазване и възстановяване на културното наследство

Описание на целите

 • Да се укрепи селската общност като се включат местните знания и умения при създаването и осъществяването на културни проекти;
 • Да се подобри околната среда в селата и да се подпомогне утвърждаването на чувство на принадлежност към местната общност;
 • Да се съхрани, обнови и модернизира културната инфраструктура;
 • Да се потърсят съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално културно наследство.

Селското културно наследство е важен аспект на европейската култура. На фона на нарастващото обезлюдяване на селските райони традиционните знания, умения и обичаи, селската културна идентичност е сериозно застрашена. Това налага бърза намеса за подкрепа и опазване на селското наследство. За да се намалят негативните тенденции на икономически и социален упадък и обезлюдяване, ще бъде предоставена помощ за запазване и подобряване на културното наследство. Интегрирането на културното измерение в другите области е в интерес на цялата общност.

Обхват на мярката

1. Географски обхват - цялата територия на действие на СМР.

2. Обхват на инвестициите - мярката подкрепя инвестиции, насочени към опазване и/или възстановяване  на материалното и нематериалното културно наследство, свързани с изследване, поддържане, възстановяване и подобряване на културните особености на населените места в селските райони или на селския ландшафт (например места с археологическа стойност, фолклорни празници и събори, етнографски/исторически сбирки, мелници и др.).

"Нематериално културно наследство" са нематериални изразни средства. Нематериалното културно наследство включва обичаите, формите на представяне и изразяване, знанията и уменията, а също и свързаните с тях инструменти, предмети и културни пространства, признати от общностите/групите (в някои случаи отделните лица) като част от тяхното културно наследство. Това нематериално културно наследство, предавано от поколение на поколение, се пресъздава постоянно от общностите и групите, в зависимост от тяхната обкръжаваща среда, тяхното взаимодействие с природата и тяхната история и формира чувството им за самобитност и приемственост, като по този начин способства за насърчаване на уважението към културното многообразие и творчество на човечеството.

 

Част от областите, в които се проявява нематериалното културно наследство са посочени по-долу :

-          устни традиции и форми на изразяване, в т. ч. и езикът в качеството му на носител на нематериалното културно наследство;

-          художествено-изпълнителско изкуство;

-          социални обичаи, обреди и празненства;

-          знания и обичаи, отнасящи се до природата, вселената;

-          знания и умения, свързани с традициите в т.ч. традиционни занаяти и др.

 

“Материално  културното наследство” са всички материални свидетелства, явяващи се изразни средства на културното развитие на обществото и които не се включват в определеното по-горе понятие “нематериално културно наследство”. Местната културна инфраструктура е понятие от сферата на материалното културно наследство. Под местна културна инфраструктура тук се има предвид обект от материалното културно наследство (сграда, паметник, съоръжение или други  обекти на инфраструктурата), обслужващ или ползван за нуждите на  местната общност в културната сфера.

Допустими кандидати

 • Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ;
 • Общини Лясковец и Стражица;
 • Лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за занаятите;
 • Читалища, регистрирани по Закона за народите читалища;
 • Физически лица;

Допустими дейности

Проектите, кандидатстващи за подкрепа, могат да включват една или няколко от посочените в т.1 и т. 2  дейности или само дейности, включени в т. 2. Не се допуска финансирането на проект с включени дейности само по т. 1.

1. Инвестиции в материалното  културно наследство

 • Дейности по съхраняване, възстановяване и обновяване на културното наследство на района/ територията, като например:

-          създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки (исторически, етнографски и др.);

-          съхраняване, възстановяване, почистване и поддържане на  значими обекти от културно-историческото наследство на района (в т.ч. археологически), както и на терените около тях;

-          дейности по планиране и устройване на селския ландшафт;

-          информационни дейности като реклама, плакати, статии, радио и ТВ предавания, свързани с популяризиране на материалното културно наследство.

 • Инвестиции в оборудване и/или обзавеждане на сгради/обекти от  културното наследство на дадения район/територия (местна културна инфраструктура);
 • Дребномащабни инвестиции за осигуряване на достъпна среда и дребномащабна  инфраструктура до обекти от културното наследство на района/територията. Обектите следва да са с местно значение.

 

2. Инвестиции в нематериалното културно наследство

 • Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;
 • Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор, на историческото и културното наследство на района/територията в т.ч. опазване на природните пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно наследство;
 • Популяризиране, предаване и възраждане на различните аспекти на културното наследство (например провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции - фестивали, събори и други събития, свързани с местното културно наследство, организиране на изложби, семинари, създаване на мрежа от присъединени към проекта институции – музеи, музейни сбирки, читалища, общини, неправителствени организации, както и частни лица/обекти, които подкрепят идеята за утвърждаването на селското наследство като определена културна ценност и др.);
 • Осигуряване на признаване, уважение и популяризиране на нематериалното културно наследство сред обществеността посредством:

-          информационни дейности като реклама, плакати, статии, радио и ТВ предавания за нематериалното културно наследство;

-          програми за повишаване на заинтересоваността и информираността на обществото и по-специално на младежта за опазване на природните пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно наследство;

-          неформални способи за предаване на знанията и информацията за местното културно наследство (напр. предаване на знания и умения, техники и технологии, свързани с опазването и развитието на традиционните занаяти и др.);

 • Информиране на обществеността за опасностите, които заплашват културното наследство, както и за инициативите, осъществявани за неговото опазване;
 • Дейности, свързани с промоция на проектите.

 

Проекти, предвиждащи дейности по т. 2, не трябва да се състоят изцяло и изключително в създаването и поддържането на интернет страници, производство на списания и вестници, организиране на конференции и срещи и публикации на изследвания и доклади. Проектите от такъв вид не са избираеми.

 

Допустими разходи

Дребнo мащабни строително-монтажни работи и свързаните с тях дейности;

Закупуване на машини, съоръжения и оборудване;

Разработване, отпечатване и разпространение на информационни материали;

Разходи за проучвания, анализи, ръководства, програми;

Разходи за организиране на информационни събития, семинари;

Недопустими разходи

Всички разходи, посочени като недопустими в раздел 5.0.

Финансови параметри на проектите

Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 5 000 евро

Максималният размер на проектите е левовата равностойност на 25 000 евро

Размер на финансовата помощ

 • 100% от общите допустими разходи за проекти на общината;
 • 100% от общите допустими разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел  и на читалища за негенериращи приходи проекти в обществен интерес;
 • 70% от общите допустими разходи за други проекти на неправителствени организации и на читалища и проекти на други бенефициенти

Критерии за избор на проекти

Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират по следните приоритетни критерии, подредени по тежест, като точния броят на точките за всеки приоритетен критерий ще бъде фиксиран в разработената от МИГ методика за оценка при изготвяне на документите за кандидатстване:

 1. Проекти, включващи дейности както по т. 1, така и по т. 2
 2. Проекти за културното наследство на етническите малцинства
 3. Проекти, които не генерират приходи и са в обществен интерес

Минимална помощ/държавни помощи

Финансовата помощ по тази мярка се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006). Финансовата помощ за един ползвател не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години - годината на плащане и две предходни години, с изключение на публични инвестиции, при които получател на помощта е община.