М331

Код на мярката

331

 

Член, касаещ мярката

Чл. 58 от Регламент на Съвета (ЕС) № 1698/2005

Чл. 52 (с) от Регламент на Съвета (ЕС) № 1698/2005

Наименование на мярката

Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3

Описание на целите 

 • Подобряване на уменията, знанията и нивото на информираност на населението, необходими за устойчиво развитие и оживяване на територията на МИГ;
 • Насърчаване по-широкото използване на IT средства и технологии;
 • Повишаване на цялостното ниво на умения и знания и предоставяне на възможност за обучение в областите, покрити от ос 3 на ПРСР;
 • Насърчаване включването на младите хора в съхранението и развитието на традиционни местни ценности;
 • Подобряване и разширяване  спектъра на услугите;
 • Насърчаване на иновациите и предприемачеството.

Постигането на качествени резултати от прилагането на мерките по ос 3  от  Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Регламент (ЕО) 1698/2005 на Съвета няма да е възможно без целенасочени действия за повишаване на знанията и уменията на населението и бенефициентите в спектъра от дейности, определени като допустими за подкрепа в рамките на тази ос. Изпълнението на проекти в рамките на обхвата на ос 3 поражда необходимостта както от получаването на  адекватна и релевантна информация, така и от определени общи и специфични знания от една страна на икономическите субекти, реализиращи тези проекти и дейности, и от друга страна - на местната общност от територията на МИГ. Обучението и информирането са един от най-разпространените и ефективни начини да се усвоят базови и специализирани познания и умения, необходими за осъзнаване на различните възможности както за развитие на  бизнеса, така и за средата в която един съществуващ или нов бизнес може  да оперира по-успешно.

 

Обхват на мярката

1. Географски обхват - цялата територия на действие на СМР.

2. Обхват на инвестициите - мярката подкрепя проекти за обучения и проекти за повишаване информираността на икономическите субекти, опериращи в областите покрити от приоритетна ос 3  и на обществеността от територията. Всички дейности трябва да допринасят за постигането на определени ползи за бенефициентите по ос 3 или за установявяване на ново разбиране за природното и културно наследство, тяхното опазване и съхранение, развитие на търсени или липсващи услуги на дадената територия, в т.ч.  повишаване на тяхната ефективност.

 

Допустими кандидати

Организации, които провеждат обучения, курсове и информационни дейности и/или предоставят услуги и/или обучения в областта на традиционни селски умения и/или занаяти и се определят като обучаващи организации за целите на  тази мярка:

 • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ,
 • Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища,
 • Лица регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за занаятите;

 

Не се изисква бенефициентите да бъдат лицензирани за упражняване на дейността, за която кандидатстват, но същите трябва да докажат наличието на минимум 2 години опит в организирането и провеждането на дейности от подобен характер.

 

Допустими дейности

1. Обучения и консултации за икономическите субекти, работещи на територията на МИГ в някоя от областите по 3 ос от ПРСР:

а) Обучения по стартиране и управление на собствен бизнес (предприемачество, бизнес управление и планиране), в т.ч. на стартиращ бизнес. Обучението може да включва  една, няколко или всички от посочените по-долу области:

-          Законодателна база и организация на стопанската дейност;

-          Маркетинг, пазарна и бизнес-информация;

-          Планиране и инвестиции;

-          Финансово управление и счетоводство;

-          Управление на човешките ресурси.

б) Специализирани обучения, консултации и/или практически занятия за мениджърите и/или персонала на икономически субекти, работещи в областта на ос 3 (проекти, които съответстват на заявени потребности на работодател/и или лица, стартиращи дейност в някоя от областите на ос 3 от ПРСР);

в) Обучения,  насочени към повишаване на атрактивността на района чрез:

-          Диверсификация на земеделските стопанства и иновации;

-          Туризъм и насърчаване развитието на алтернативни форми на туризъм, в т.ч селски туризъм;

-          Възстановяване и обновяване на селския пейзаж и култура;

-          Основни услуги за населението в селските райони, в т.ч услуги щадящи  околната среда;

-          Обновяване и развитие на населените места в селските райони;

-          Обучение на млади хора в традиционни селски умения и занаяти;

-          Обучения във връзка с опазването и устойчивото използване на културното и природно наследство;

-          Обучения, свързани със стартирането и работата по иновативни, местни решения за базови услуги на територията на МИГ;

-          Обучения, свързани с развитието на човешките ресурси;

-          Други специфични обучения, определени според конкретните нужди на икономическите субекти от територията на МИГ.

 

Обученията могат да се провеждат под формата на курсове/учебни групи. Обученията могат да бъдат еднократни или под формата на продължаващо обучение с продължителност и график, определени в проектите, с които се кандидатства за подпомагане по тази мярка. Допуска се провеждането на специализирани обучения на работното място или интегрирано обучение  (обща теоретична част и провеждане практическо обучение на място във водещо предприятие от съответната област). При по-голям брой лица, включени в едно обучение, лицата следва да бъдат разпределени по групи в зависимост от вида на обучението, с оглед постигане на максимална ефективност от предвидените дейности.

 

Всеки проект може да включва комбинации от дейности.

 

Помощта не може да включва курсове, инструкции, консултации и обучение или информация/информационни събития, които са част от нормалните програми за обучение или от системите  за обучение в основните, средните и висши училища на страната.

 

Допустими разходи  

Допустими за финансова помощ са следните разходи за всеки курс/информационна дейност:

1. предварителни разходи за разработване на учебната програма;

2. преки разходи за провеждане на обучението, които включват:

а) възнаграждения за преподавателите;

б) пътни за преподавателите;

в) пълен пансион или дневни разходи за преподавателите в размер не повече от левовата равностойност на 20 евро;

г) нощувки за преподавателите в размер не повече от левовата равностойност на 30 евро;

д) наем на учебни помещения (вкл. дидактически материали и оборудване);

е) осигуряване на учебни материали, свързани с обучението;

ж) разходи за издаване на брошури, съобразени с обосновката на информационната дейност;

з) пътни за обучаваните;

и) пълен пансион за обучаваните в размер не повече от левовата равностойност на 20 евро;

к) нощувки за обучаваните в размер на не повече от левовата равностойност на 30 евро;

3. административни разходи за организация и управление на обучението.

(2) Разходите по ал. 1, т. 1 се извършват не по-рано от една година преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и не могат да надвишават 5 % от стойността на разходите по т. 2.

(3) Разходите по ал. 1, т. 2, буква "ж" не могат да надвишават 10 % от останалите допустими преки разходи по ал. 1, т. 2.

(4) Разходите по ал. 1, т. 3 са на стойност до 20 % от общата стойност на одобрените преки разходи по ал. 1, т. 2.

Недопустими разходи

Всички разходи, посочени като недопустими в раздел 5.0.

 

Не се предоставя финансова помощ за курсове за инструкция или обучение, които:

1. са част от редовни програми или системи за обучение на средни или висши училища;

2. са свързани със земеделието и горите.

 

Финансови параметри на проектите

Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 1 000 евро

Максималният размер на проектите е левовата равностойност на 10 000 евро

 

Максимално допустимата помощ за обучението на човекоден е левовата равностойност на 65 евро.

Размер на финансовата помощ

100% от общите одобрени разходи

Критерии за избор на проекти

Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират по следните приоритетни критерии, подредени по тежест, като точния броят на точките за всеки приоритетен критерий ще бъде фиксиран в разработената от МИГ методика за оценка при изготвяне на документите за кандидатстване:

 1. Проекти, предвиждащи комбинации от дейности
 2. Проекти, предвиждащи обучения за въвеждане на иновации за територията
 3. Проекти, предвиждащи обучения за групи в неравностойно положение
 4. Проекти, предвиждащи обучения по стартиране и управление на собствен бизнес

Минимална помощ/държавни помощи

Финансовата помощ по тази мярка се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006). Финансовата помощ за един ползвател не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години - годината на плащане и две предходни години.