Срещи със заинтересовани страни

На 5 и 6 март 2012г. ще бъдат проведени две Информационни срещи във връзка с обявяване на Пълва покана за прием на заявления по СМР

Запознайте се подробно с Поканата за срещи.

Във връзка с изпълнение на Стратегия за местно развитие на МИГ»Лясковец-Стражица» и предстоящо обявяване на Първа покана за прием на заявления.

Във връзка с изпълнението на тристранен договор, сключен между МЗХ, РА и МИГ Лясковец Стражица с № РД 50-140 /13.10.2011г. между МЗХ, ДФ»Земеделие-РА» и СНЦ»МИГ-Лясковец-Стражица по мерки 41 и 431 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., ОС-Лидер.

В изпълнение на Процедури за прилагане на Стратегия за местно развитие на СНЦ»МИГ-Лясковец-Стражица» с № 41-03-44/30.08.2010г.

Имаме удоволствието да поканим всички заинтересовани страни-представители по сектори: местен малък и среден  бизнес, земеделски производители, читалища, НПО, общини, кметства, училища, детски градини, сдружения по ЗЗД и други формални и неформални граждански структури, квартални съвети, клубове на пенсионера, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, бенефициенти с вече финансирани проекти по Програма за развитие на селските райони по различни мерки и др.

на Информационна среща-обучение във връзка с обявяване на Първа покана за прием на заявления за финансиране на проекти по Стратегия за местно развитие.

1.Среща в гр.Лясковец за бенефициенти на територията на община Лясковец:

 • Дата: 5 март 2012г., понеделник
 • Място: гр.Лясковец, пл.”Възраждане” №1,

Конферентна зала на Община Лясковец

 • Начален час: 14.00ч.

2.Среща в гр.Стражица за бенефициенти на територията на община Стражица:

 • Дата: 6 март 2012г., вторник
 • Място: гр.Стражица, пл.”Дончо Узунов” №5,

Конферентна зала на Община Стражица

 • Начален час: 10.00ч.

3.Предварителен Дневен ред на срещите:

 • Представяне на Резюме на Стратегия за местно развитие на МИГ-приоритети, мерки 111121,311,312,321,322 и 331, бюджет и срокове.
 • Представяне на Индикативен график за прием на заявления за 2012г.
 • Представяне на Основни изисквания към бенефициентите, които ще кандидатстват с проекти по мерките.
 • Представяне на План за информиране и консултиране на бенефициенти по Първа покана за прием на заявления за финансово подпомагане.
 • Дискусия, въпроси и коментари с експерти и екипа на МИГ.

Важна забележка: молим който има възможност да си донесе флаш или диск за запис на информацията, необходима за кандидатстване по Първа покана.

Важна забележка: всички презентации по време на срещата ще бъдат предоставени по ел.поща, както можете да ги намерите и на интернет –страницата на МИГ.


Очакваме ви !!!

Инвестирайте в своите идеи със средствата по Лидер!