Публична покана за отваряне на внесени заявления

Съобщение: до бенефициенти с внесени проекти към СМР, медии, местна общност, участници в МИГ. На 11.06.2012г., от 13.30ч. в офиса на МИГ"Лясковец-Стражица"ще се извърши публично отваряне на внесени заявления по Първа покана за финансиране на проекти към СМР. С това стартира етапа на административна оценка на депозираните документи съгласно утвърдена Процедура за прилагане на СМР и Процедура за оценка. Срокът за административна оценка е 10 работни дни в които, бенефициентите с проекти трябва да внесят липсващи документи и да направят уточнения по своите заявления. Административната оценка е отворена и публична.