Предложени за финансиране проекти по Първа покана

1.Проект:Създаване на съвременни условия за спорт отдих и рекреация на активните младежи и жителите на Лясковец .Кандидат: Община Лясковец.

2.Проект:Строително монтажни работи по енергийна ефективност на общинска сграда в кв. 76 гр. Стражица .Кандидат: Община Стражица.

3.Проект: .Вертикална планировка – централна част в с. Виноград I част .Кандидат: Община Стражица.

4.Проект: .Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец . Кандидат: Община Лясковец.

5.Проект: .Информационии дейности: 3 информационни сесии . Кандидат: Фондация „Регионални инициативи”.

6.Проект: Закупуване на телескопичен товарач Bobcat-TL470 . Кандидат: КПК”Доверие-Козаревец”.

7.Проект: Закупуване на стационарен ехограф за предоставяне на частични здравни услуги . Кандидат: ЕТ”Индивидуална Практика за Специализирана Доболнична Медицинска помощ - лек.к-т Д-р Г.Георгиев” .