Провеждане на Шесто редовно Общо събрание на МИГ

На основание  чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава на СНЦ»МИГ-Лясковец-Стражица»,както и във връзка  с  Протокол №СМР-09/18.09.2012г. от заседание на УС на СНЦ» МИГ-Лясковец-Стражица».

На основание Заповед №22/19.09.2012 г на Председателя на УС на МИГ» Лясковец-Стражица»

 Провеждане на Шесто, редовно свикано Общо събрание на МИГ:

 

-Дата: 03 октомври 2012г., сряда
-Начален час: 16.00ч.
-Място: Конферентна зала на Община Лясковец, гр.Лясковец, пл.»Възраждане»1
-Дневен ред:

 

1.Проверка на Кворум, избор на Председател на събранието и протоколчик.

2. Избор на представител за участие в Национална селска мрежа по Лидер.

3.Представяне на Втора покана за прием на заявления за финансиране на проекти към СМР.

4.Представяне на информация за напредъка на СМР за 2012г.-Първи прием на заявления, планирани обучения, информационни дейности и др. в полза на бенефициентите.

5.Събиране на членски внос, приемане на молби за членство в МИГ.

6.Други.