Проекти, внесени по Втора покана
Втори прием на МИГ приключи на 30.11.2012г. с внесени общо 23 проекта по 7 мерки от СМР. Предстои административна и техническа оценка до края на м.ноември 2012г.
 
 1. Проект: „Повишаване  на конкурентноспособността на стопанството чрез модернизация на земеделския производствен процес – „МОНИ 99” ЕООД;
 2. Проект: „Изграждане на 7 бр.площадки за спорт, отдих и развлечения в община Стражица – І етап” – Община Стражица;
 3. Проект: „Повишаване на конкурентноспособността на земеделското стопанство, чрез модернизиране на процесите в животновъдството допринасящи за опазване на околната среда от замърсяване” – „АГРОЕКИП –М” с.Мерданя;
 4. Проект: „Местност „Светицата” – новата туристическа атракция с историческа значимост на община Лясковец” – Община Лясковец;
 5. Проект: „Инвестиционен проект за саниране/основен ремонт/ на заварени сгради и преустройство с цел изграждане на обект за туристическа дейност/къща за гости/ УПИ ХХVІІІ – 1130, кв.98, гр.Лясковец;
 6. Проект: Закупуване на земеделска техника – Георги Стефанов Терзиев;
 7. Проект: Оптимизиране на производствения процес в земеделското стопанство, чрез закупуване на земеделска техника” – Емил Георгиев Георгиев;
 8. Проект: „Повишаване конкурентноспособността на земеделското стопанство чрез модернизиране на земеделския производствен процес”  - Производствена кооперация „Съгласие – Камен”;
 9. Проект: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 30 kw” – „ТРАНС ИНВЕСТ” ЕООД;
 10. Проект: „Да съхраним родното за бъдното” – Община Стражица;
 11. Проект: „Създаване на техническа работилница за ремонт на автомобили, машини и съоръжения” – КПК „Доверие – Козаревец”;
 12. Проект: „Етнографска сбирка на открито – експонати от всички етноси на територията на МИГ „Лясковец Стражица” – Сдружение „Училищно настоятелство при Целодневна детска градина „Радост” – Лясковец”;
 13. Проект: „Закупуване на специализирана земеделска техника” – Румен Иванов Стойков;
 14. Проект: „Народно читалище „П.Р.Славейков – 1903” – Хранилище на култура от миналото и настоящето” – Народно Читалище „П.Р.Славейков” с.Добри Дял;
 15. Проект: „Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база данни за местния хабитат” – Училищно настоятелство при Основно училище „Петко Рачев Славейков” – с.Джулюница;
 16. Проект: „Изкуството – мост за съхраняване на традициите от минало към настояще” – Училищно настоятелство при Основно училище „Петко Рачев Славейков” с.Джулюница;
 17. Проект: „ Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка” – Община Лясковец;
 18. Проект: „Лясковската иконопис и живопис – мост за предаване във времето на местната културна идентичност” – община Лясковец;
 19. Проект: „Подобряване качеството на живот на територията на община Лясковец, чрез създаване на условия за развитие на успешен туристически бизнес” – „Владитурс” ЕООД;
 20. Проект: „Подобряване конкурентоспособността на земеделското стопанство чрез модернизиране на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии” – „ТИВА – І” ЕООД;
 21. Проект: „Подобряване конкурентоспособността на земеделското стопанство чрез модернизиране на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии” – „ТИВА” ЕООД;
 22. Проект: „Открита сцена на изкуствата – Лясковец 2013 „ - Читалище „Напредък – 1870” гр.Лясковец;
 23. Проект: „От природата за природата” – възстановяване на природното наследство на зелени пространства от декоративни дървесни видове в двор на ЦДГ „Пчелица” – Сдружение „Настоятелство ЦДГ „Пчелица” гр.Лясковец