Одобрени проекти по Втора покана на МИГ

По Втора обявена покана за финансиране МИГ одобри и ще входира в ДФ"Земеделие"-РА 18 проекта по общо 6 мерки. Предстои проектите да бъдат оценени и предложени за договориране от ДФЗ-София до края на месец юни 2013г. Вижте одобрените проекти:

1. Проект: „Повишаване на конкурентноспособността на стопанството чрез модернизация на земеделския производствен процес – „МОНИ 99" ЕООД;

2. Проект: „Повишаване на конкурентноспособността на земеделското стопанство, чрез модернизиране на процесите в животновъдството допринасящи за опазване на околната среда от замърсяване" – „АГРОЕКИП –М" с.Мерданя;
3. Проект: „Инвестиционен проект за саниране/основен ремонт/ на заварени сгради и преустройство с цел изграждане на обект за туристическа дейност/къща за гости/ УПИ ХХVІІІ – 1130, кв.98, гр.Лясковец;
4. Проект: Закупуване на земеделска техника – Георги Стефанов Терзиев;
5. Проект: Оптимизиране на производствения процес в земеделското стопанство, чрез закупуване на земеделска техника" – Емил Георгиев Георгиев;
6. Проект: „Повишаване конкурентноспособността на земеделското стопанство чрез модернизиране на земеделския производствен процес" - Производствена кооперация „Съгласие – Камен";
7. Проект: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 30 kw" – „ТРАНС ИНВЕСТ" ЕООД;
8. Проект: „Да съхраним родното за бъдното" – Община Стражица;
9. Проект: „Създаване на техническа работилница за ремонт на автомобили, машини и съоръжения" – КПК „Доверие – Козаревец";
10. Проект: „Закупуване на специализирана земеделска техника" – Румен Иванов Стойков;
11. Проект: „Народно читалище „П.Р.Славейков – 1903" – Хранилище на култура от миналото и настоящето" – Народно Читалище „П.Р.Славейков" с.Добри Дял;
12. Проект: „Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база данни за местния хабитат" – Училищно настоятелство при Основно училище „Петко Рачев Славейков" – с.Джулюница;
13. Проект: „ Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка" – Община Лясковец;
14. Проект: „Лясковската иконопис и живопис – мост за предаване във времето на местната културна идентичност" – община Лясковец;
15. Проект: „Подобряване качеството на живот на територията на община Лясковец, чрез създаване на условия за развитие на успешен туристически бизнес" – „Владитурс" ЕООД;
16. Проект: „Подобряване конкурентоспособността на земеделското стопанство чрез модернизиране на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии" – „ТИВА – І" ЕООД;
17. Проект: „Открита сцена на изкуствата – Лясковец 2013 „ - Читалище „Напредък – 1870" гр.Лясковец;
18. Проект: „От природата за природата" – възстановяване на природното наследство на зелени пространства от декоративни дървесни видове в двор на ЦДГ „Пчелица" – Сдружение „Настоятелство ЦДГ „Пчелица" гр.Лясковец