Одобрени проекти по Втора покана на МИГ
Списък с одобрени проекти от Комисия за оценка, провела заседание на 21.12.2012г.
 
  1. Проект: „Повишаване  на конкурентноспособността на стопанството чрез модернизация на земеделския производствен процес – „МОНИ 99” ЕООД;
  2. Проект: „Повишаване на конкурентноспособността на земеделското стопанство, чрез модернизиране на процесите в животновъдството допринасящи за опазване на околната среда от замърсяване” – „АГРОЕКИП –М” с.Мерданя;
  3. Проект: „Инвестиционен проект за саниране/основен ремонт/ на заварени сгради и преустройство с цел изграждане на обект за туристическа дейност/къща за гости/ УПИ ХХVІІІ – 1130, кв.98, гр.Лясковец;
  4. Проект: Закупуване на земеделска техника – Георги Стефанов Терзиев;
  5. Проект: Оптимизиране на производствения процес в земеделското стопанство, чрез закупуване на земеделска техника” – Емил Георгиев Георгиев;
  6. Проект: „Повишаване конкурентноспособността на земеделското стопанство чрез модернизиране на земеделския производствен процес”  - Производствена кооперация „Съгласие – Камен”;
  7. Проект: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 30 kw” – „ТРАНС ИНВЕСТ” ЕООД;
  8. Проект: „Да съхраним родното за бъдното” – Община Стражица;
  9. Проект: „Създаване на техническа работилница за ремонт на автомобили, машини и съоръжения” – КПК „Доверие – Козаревец”;

10. Проект: „Закупуване на специализирана земеделска техника” – Румен Иванов Стойков;

11. Проект: „Народно читалище „П.Р.Славейков – 1903” – Хранилище на култура от миналото и настоящето” – Народно Читалище „П.Р.Славейков” с.Добри Дял;

12. Проект: „Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база данни за местния хабитат” – Училищно настоятелство при Основно училище „Петко Рачев Славейков” – с.Джулюница;

13. Проект: „ Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка” – Община Лясковец;

14. Проект: „Лясковската иконопис и живопис – мост за предаване във времето на местната културна идентичност” – община Лясковец;

15. Проект: „Подобряване качеството на живот на територията на община Лясковец, чрез създаване на условия за развитие на успешен туристически бизнес” – „Владитурс” ЕООД;

16. Проект: „Подобряване конкурентоспособността на земеделското стопанство чрез модернизиране на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии” – „ТИВА – І” ЕООД;

17. Проект: „Открита сцена на изкуствата – Лясковец 2013 „ - Читалище „Напредък – 1870” гр.Лясковец;

18. Проект: „От природата за природата” – възстановяване на природното наследство на зелени пространства от декоративни дървесни видове в двор на ЦДГ „Пчелица” – Сдружение „Настоятелство ЦДГ „Пчелица” гр.Лясковец