Нов договор за МИГ

Между МИГ, ДФЗ-РА и Община Стражица се подписва договор за одобрен проект „Да съхраним родното за бъдното”. Проектът е по мярка 323Б"Опазване и възстановяване на културното наследство". 

Общата цел на проекта е да допринесе за пови шаване на качеството на живот чрез укрепване на културните традиции на местната общност.Конкретната цел на проекта е съхраняване на културното наследство на територията на Община Стражица. С реализацията на проекта ще се даде възможност на младите хора да се запознаят с местните традиции и по този начин да се съхранят за следващите поколения.