Предстои поредна информационна кампания за уязвими групи
Дата: 22-25 октомври 2013г.Място: 28 населени места на територията на МИГ. График.
Индикативни участници: клубове на пенсионера, клубове на инвалида, домове и училища за деца и юноши със специални нужди, детски градини с групи за деца със специални потребности, хора с увреждания, малцинства, маргинализирани общности, самотни родители, НПО – които работят за интересите на хората с увреждания и децата в риск, семейни съвети, граждански структури и други заинтересовани лица, дневни центрове, хосписи, болници, Социални грижи, социални институции и др.
Кампанията има за цел да информира уязвимите групи на теритоирята на Вашето населено място за възможностите, които МИГ и подхода Лидер предоставят за финансиране на проекти и идеи по Стратегията за местно развитие,  за новините, развитието на своята дейност, Програмата за развитие на селските райони, актуалните мерки и приоритети.
Уязвими са онези лица и групи от хора, които търпят ограничения по отношение на участието им в социалния живот и ползването на социални права. Уязвимите групи не успяват да получат достъп или да се възползват от възможностите, които предлагат обществото и икономиката и стават жертва или попадат в ситуация на риск от маргинализиране и социално изключване. Причините за това са различни и разнообразни като: живот в крайна бедност или ниски доходи и материални лишения; влошени финансови условия; социални  и психологически фактори; недостъпна среда; здравни и възрастови проблеми; липса или недостатъчни социални умения и образование; отношение към тях, основано на предръсъдъци; липса, ограничен достъп или неадекватни  услуги и т.н
 
Уязвимите групи от хора имат право на достъп до информация за европейското финансиране, на  зачитане, уважение и закрила . Отношението ни към тях е основано на признаване на тяхната равнопоставеност и равни възможности. За МИГ, уязвимите групи са  важна и пълноценна част от обществото и информираенто спомага  за тяхната социална интеграция и социално включване.
МИГ възприема уязвимите групи от хора като хора със способности и потенциал, а не като хора единствено с проблеми и ограничения. 
Равните възможности означават различните сфери на обществото и жизнената среда /услуги, дейности, информация и т.н/ да бъдат достъпни за всички, включително и за уязвимите групи от хора.
Това е причината за провеждане на специална информационна кампания на МИГ във всички населени места на своята територия, тъй като Стратегията за местно развитие осигурява възможности за финансиране на идеи и проекти на уязвимите групи.
 
 
Участието на уязвимите групи в прилагането на Стратегията за местно развитие е ключово за успеха на подхода Лидер, тъй като МИГ приключва приема на проекти в края на 2013г. и това е последна възможност потенциалните бенефициенти да се информират и участват със свои проекти.